ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

ลักษณะชั้นเรียนของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร ตอนที่ 2

ลักษณะชั้นเรียนของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร ตอนที่ 2

การวินิจฉัยความแตกต่างและหลักการว่าด้วยความยุติธรรม

อุปสรรค อีกประการหนึ่งคือความเชื่อโดยทั่วไปว่า นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ที่เรียนรวมอยู่ด้วยนี้  โดยพื้นฐานแล้วมีหลักประกันว่า เป็นนักเรียนที่เข้ากันได้ดีกับชั้นเรียนแล้ว ...

ลักษณะชั้นเรียนของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร ตอนที่ 1

ลักษณะชั้นเรียนของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร ตอนที่ 1

สภาพแวดล้อมของชั้นเรียนโดยทั่วไปที่ตอบสนองต่อความแตกต่างและความต้องการ ของนักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างไร  คุณครูปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบในชั้นเรียนให้พร้อมมากน้อยแค่ไหน  คุณครูตระเตรียมและปรับวิธีการสอนอย่างไร

สภาพชั้นเรียนตามปกติ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก