ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรุณาตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

           ด้วยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ต้องการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ต่อไป ท่านสามารถตอบสอบถามได้ตาม link ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOdNaSMpmJVpKGZXOIiDqZ7M2KEwWj...
                                                                                                                                     ขอขอบพระคุณ
                                                                                                                        ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
                                                                                                                        ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ข่าว/บทความ แนะนำ

การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 4

การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 4

กลยุทธ์การสร้างความเข้าใจอย่างเฉพาะเจาะจง

กุญแจ อย่างหนึ่งที่จะสร้างความเข้าใจคือ นักเรียนต้องกระตือรือร้นในการอ่าน  บ่อยครั้งที่นักเรียนกลอกตาดูไปตามบรรทัดตัวอักษรและไล่เลียงไปจนถึงจุดจบ ของหน้าแล้วคิดว่า พวกเขาได้ “อ่าน”
เนื้อหาไปแล้ว ...

การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 3

การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 3

การพัฒนาคำศัพท์

การเข้าใจในคำศัพท์อย่างถูกต้องถือ เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการฟังและความเข้าใจในการอ่าน  คุณสามารถช่วยเหลือให้นักเรียนของคุณรู้จักคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นโดยการสร้าง ความหลากหลายในการโต้ตอบทางภาษาและประสบการณ์จากแบบฝึกหัด ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก