ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนระบบเดซี่ ระบบชั้นมัธยมศึกษา

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำชุด CD-ROM หนังสือเรียนระบบเดซี่ประเภทแสดงข้อความ ภาพ และเสียง (Audio and full text) ที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งศิลปะ จำนวน ๔๑ รายวิชา เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและทางการเรียนรู้ โดยสามารถดาวน์โหลดในเว็บไซต์ http://gtech.obec.go.th/daisy ทั้งนี้ ท่านสามารถจัดทำสำเนาสื่อเพื่อประโยชน์มาการศึกษาได้ แต่ห้ามจำหน่าย

ที่มา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทร 025312142

ข่าว/บทความ แนะนำ

การให้ความช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเขียน : การชดเชยในห้องเรียน 14/07/2009

การให้ความช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเขียน: การชดเชยในห้องเรียน 14/07/2009

เป็น ที่ทราบกันว่า เด็กแอลดี (LD-Learning Disabilities) หรือเด็กที่มีอาการบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีความบกพร่องที่เป็นอาการหลัก อยู่ 3 ประการ คือ บกพร่องทางการอ่าน (dyslexia) บกพร่องทางการเขียน (dysgraphia) และบกพร่องทางการคิดคำนวณ (dyscalculia) เด็กบางคนมีอาการเดียว แต่บางคนก็มีหลายอาการผสมกัน...

ธรรมชาติของแอลดี

คุณครูกำลังสอนเด็กนักเรียน

ลักษณะ เด่นอย่างหนึ่งของแอลดี คือ การแสดงศักยภาพที่ไม่แน่นอน การศึกษาวิจัยกับเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ต่าง บ่งบอกว่า บางครั้งการแสดงศักยภาพที่ไม่แน่นอนและทำให้ภาพพจน์ที่แสดงออกมา ของแต่ละคนดูน่าสับสน ทั้งๆ ที่ดูน่าจะสามารถทำหลายๆ สิ่งได้ดี...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก