ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน้าที่และพันธกิจ

      ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์   สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
จึงเรียนท่านผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากมีข้อเสนอแนะหรือเว็บไซต์ผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

ข่าว/บทความ แนะนำ

ลักษณะชั้นเรียนของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร ตอนที่ 3

ลักษณะชั้นเรียนของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร ตอนที่ 3

ส่วนนักวิชาการศึกษาพิเศษในชั้นเรียนโดยทั่วไปล่ะ  ไม่ว่าจะเป็นครูที่ปรึกษา  ทีมครูที่ช่วยเหลือ  และผู้มีส่วนร่วมช่วยเหลืออื่นๆ  พวกเขาไม่ได้ทำการปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่แตกต่างของนักเรียนแต่ละคน หรือ  แน่นอน นั่นเป็นความตั้งใจ  แต่มันกลายเป็นว่า  มีประเด็นที่ชัดเจนในอีกทิศทางหนึ่ง ...

ปัญหาบกพร่องทางการอ่านกับการสะกดคำ ตอนที่ 1

ปัญหาบกพร่องทางการอ่านกับการสะกดคำ ตอนที่ 1

โดยทั่วไปการสะกดคำมีความยุ่งยากอย่างไร

การสะกดคำเป็น เรื่องยากสำหรับหลายๆคน แต่กลับมีการวิจัยเกี่ยวกับการสะกดคำน้อยกว่าการวิจัยเรื่องการอ่านอย่าง มาก  การวิจัยที่จะบอกว่า มีคนมากมายที่สะกดคำได้แย่มากหรือคิดว่าเขาสะกดคำได้แย่มาก ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก