ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 2

 การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 2

Chunking เป็นคำศัพท์ทางภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีความหมายถึง “การจัดการจำนวนก้อนข้อมูล” มีความหมายถึงการแตกงานหรือข้อมูลออกเป็นก้อนที่เล็กลงให้สามารถจัดการได้ ง่ายขึ้น มีหลายวิธีที่ใช้การจัดการก้อนข้อมูลให้เล็กลงในการทำการบ้าน

สมมติว่า นักเรียนคนหนึ่งบ่นเรื่องงานที่ถูกมอบหมายให้ทำเช่นว่า  “...

การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 1

การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 1

ในบทความนี้ประกอบด้วย

  • กลยุทธ์และเทคนิคพื้นฐาน
  • การพัฒนาคำศัพท์
  • กลยุทธ์การสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะ
  • บทสรุป

นัก เรียนที่ดิ้นรนเพื่อจะเข้าใจสิ่งที่ตัวเองอ่านมักจะตีความงานที่ได้รับมอบ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก