ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.ตราด คัดเลือกสตรีพิการดีเด่น ประจำปี 2559

วันที่ลงข่าว: 15/06/16

นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด แจ้งว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมโครงการสตรีพิการดีเด่นใต้ร่มพระบารมี “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา “ เพื่อคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สตรีพิการ คนพิการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และจัดงานมอบโล่รางวัลแก่สตรีพิการดีเด่นภายในเดือนสิงหาคม 2559

หลักเกณฑ์การคัดเลือก เป็นสตรีที่พิการทุกประเภท อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ สตรีพิการที่มีความขยันหมั่นเพียร ,สตรีพิการที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม,สตรีพิการที่เป็นแม่อบรมเลี้ยงดูบุตรด้วยความรักและเอาใจใส่ และสตรีพิการที่ส่งเสริมความเสมอภาคและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ และต้องไม่เคยรับรางวัลประเภทนี้ของกระทรวงฯ มาก่อนภายใน 1 ปี โดยคัดเลือกจากส่วนกลาง 8 คน และส่วนภูมิภาค จังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โทร 039-511588 หรือ 02-3068633

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก