ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
1201 ไทยฝึกพยาบาลเฉพาะทางและภาษาต่างประเทศเตรียมรับเออีซี 314
1202 ไทยฝึกแรงงานรายอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษและจังหวัดชายแดน 379
1203 ไทยพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS Summit) ครั้งที่ 8 129
1204 ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network : ASCN 2019) พร้อมเร่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 86
1205 ไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา 323
1206 ไทยพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเกษตรรับอาเซียน 343
1207 ไทยมอบเงินพัฒนาโรงเรียนในกัมพูชาบนเส้นทางคมนาคมเชื่อมเพื่อนบ้านอาเซียน 335
1208 ไทยมุ่งพัฒนาทักษะแรงงานลุ่มน้ำโขง 299
1209 ไทยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเอกชนรับอาเซียน 340
1210 ไทยรับรองปฏิญญาที่ประชุมจี 20 กำหนดทิศทางอนาคตของงาน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รองรับสังคมผู้สูงอายุ 52
1211 ไทยร่วมประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ผ่านมา 279
1212 ไทยร่วมมืออินโดนีเซียเสนอเคลื่อนย้ายเสรีคนธุรกิจไมซ์ 364
1213 ไทยศึกษารูปแบบอาเซียนใช้พัฒนาการศึกษา 400
1214 ไทยสนับสนุนอาเซียนใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น 254
1215 ไทยหนุนเปิดเสรีดีไซเน่อร์รับตลาดเออีซี 343
1216 ไทยเตรียมจัดตั้งวิทยาลัยท่องเที่ยว 287
1217 ไทยเตรียมดันแนวคิดอาเซียนแหล่งผลิตอาหารที่ดีที่สุดของโลก 328
1218 ไทยเตรียมส่งทีมผู้แทนด้านเกษตรถกแผนความร่วมมือมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอาเซียน-จีน หวังขยายโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารอาเซียน-จีน 263
1219 ไทยเตรียมส่งออกนักบินรับความเติบโตของธุรกิจการบินอาเซียน 504
1220 ไทยเตรียมหยิบยกปัญหาขยะทะเลร่วมหารือกับประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนในเดือนมีนาคมปีหน้า 89

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก