ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เผย การผลักดันความร่วมมือภายใต้สามเสาหลักของประชาคมอาเซียนกับมิตรประเทศ จะช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันที่ลงข่าว: 25/06/19

          นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ว่า ในฐานะที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ตลอดปี 2562 ไทยมีบทบาทนำในการกำหนดประเด็นการหารือ ประเด็นความร่วมมือและการเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนตลอดทั้งปี โดยการประชุมสำคัญต่อไปภายหลังจากที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 คือ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three-APT) การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum-ARF) และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit-EAS) ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2562 โดยแนวคิดหลักที่ไทยกำหนดในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ คือ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" หรือ "Advancing Partnership for Sustainability" เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกมิติในทั้งสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้แก่

 

          1.เสาการเมืองและความมั่นคง ไทยส่งเสริมแนวคิด “ความมั่นคงที่ยั่งยืน” ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการประเด็นข้ามชายแดน และการส่งเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์

 

          2.เสาเศรษฐกิจ ไทยผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) ให้สำเร็จภายในปีนี้ รวมทั้งส่งเสริมความเชื่อมโยงและความยั่งยืนทางการเงิน ตลอดจนเสริมสร้างเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับยุคดิจิทัล และเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

          3.เสาสังคมและวัฒนธรรม ไทยผลักดันประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการปัญหาขยะทะเล นอกจากนี้ ไทยยังกำหนดให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year) ภายใต้แนวคิด “หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” หรือ "Diversity , Creativity , Sustainability" และส่งเสริมความร่วมมือในด้านแรงงาน สิทธิสตรีและเด็ก ตลอดจนสวัสดิการสังคมและการพัฒนา

 

          นอกจากนี้ยังมีการผลักดันความร่วมมือภายใต้สามเสาหลักของประชาคมอาเซียนกับมิตรประเทศ จะช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วอีกทางหนึ่ง ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง การอำนวยความสะดวกด้านค้าการลงทุน การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ ของอาเซียนในปี 2562 ทางเว็บไซต์ www.asean2019.go.th และสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ อาทิ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม #ASEAN2019

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก