ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
1141 เสริมทักษะเด็กใต้รู้ภาษาอังกฤษ จีน มลายู 313
1142 เอกชนเตรียมเปิดโรงเรียนโรงแรมแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรไทยและอาเซียน 311
1143 เอกชนไทยตื่นตัวเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศอาเซียน 326
1144 เอกชนไทยสร้างโรงเรียนหลักสูตรเฉพาะทางผลิตแรงงานรองรับตลาดอาเซียน 347
1145 เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยกระชับสัมพันธไมตรีกับจังหวัดจันทบุรี ศึกษาการค้า การลงทุน อาเซียน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม 309
1146 เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยทั้งสองประเทศพร้อมสานสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้าน 119
1147 แนวทาง... พัฒนาทักษะนักเรียน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 473
1148 แนะ นศ.ไทยเข้าอาเซียนต้องมีประสบการณ์จริง 374
1149 แผนปั้นผู้ประกอบการเยาวชนอาเซียน 336
1150 แผนไทย ๕ ปีศูนย์กลางอาชีวะศึกษาอาเซียน 324
1151 แพทย์ผิวหนังเตือนเฝ้าระวัง โรคผิวหนังไร้พรมแดน 313
1152 แฟชั่นไทยพร้อม! สู่อาเซียน 316
1153 แรงงาน เตรียมออกเกณฑ์ใบอนุญาตทำงาน ๒๕ สาขา 315
1154 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่เร่งพัฒนาคุณภาพแรงงาน สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 94
1155 แรงงานภาค 10 ลำปาง ร่วมสานต่อนโยบายรัฐ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการทำเฟอร์นิเจอร์ นำผู้ประกอบการร่วมฝึกอบรมต่อยอดพัฒนาทักษะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ 253
1156 แรงงานเปิดช่องด่วนรับ ๘ วิชาชีพอาเซียนทำงานในไทย 299
1157 แรงงานไทยเร่งผลงานใน ๖ เดือนสู่เส้นทางเออีซี 334
1158 โครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 411
1159 โครงการโครงข่ายทางรถไฟแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 172
1160 โพลผู้พิการหวั่นเปิดเสรีอาเซียนพ่นพิษ ถูกแย่งงานแต่ยังเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลางผู้พิการ 309

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก