ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าวเรียง ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8641 โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น แสดงกายอุปกรณ์เทียมด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ข่าวประจำวัน 86
8642 โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการ “ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ข่าวประชาสัมพันธ์ 283
8643 โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการบนใบหน้าอื่นๆ ให้ผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน ข่าวประจำวัน 57
8644 โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ” ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม นี้ ข่าวประจำวัน 283
8645 โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมจัดให้บริการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่แก่ผู้พิการขาขาด ข่าวประจำวัน 385
8646 โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี กำหนดจัดให้บริการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่แก่ผู้พิการขาขาด ข่าวประจำวัน 488
8647 โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับสภากาชาดไทย บริการผ่าตัดปากแหว่ง เพดานโหว่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ข่าวประชาสัมพันธ์ 318
8648 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากหมัน จัดโครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในครัวเรือน ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปี 2562 ข่าวประจำวัน 56
8649 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากโป่ง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านที่มีโรคประจำตัวและไม่มีโรคประจำตัว ข่าวประจำวัน 54
8650 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปากโป่ง ตําบลปากหมัน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านที่มีโรคประจําตัวและไม่มีโรคประจําตัว ข่าวประจำวัน 50
8651 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมวันเด็ก มอบความสุขให้กับเด็กพิการทางสมอง ผู้ป่วย และญาติ ข่าวประจำวัน 212
8652 โรงพยาบาลเคียนซา ส่งทีมแพทย์ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข่าวประจำวัน 243
8653 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและพิการจากอุบัติเหตุ ข่าวประจำวัน 347
8654 โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดฟื้นฟูแก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ข่าวประจำวัน 84
8655 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย ขอสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อ เบรลเลอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 137
8656 โรงเรียนการโรงแรมเร่งพัฒนาคนรับการท่องเที่ยวเติบโตสูงในปี ๒๕๖๑ ข่าวประชาคมอาเซียน 310
8657 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงาน และแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ประจำปี 2558 ข่าวประชาคมอาเซียน 395
8658 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ต้นแบบเรียนร่วมเด็กพิเศษ เด็กปกติหวังให้เด็กใฝ่รู้ เป็นคนดี ข่าวประจำวัน 354
8659 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ปีการศึกษา 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ 994
8660 โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเติบโตรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 426

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก