ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง เปิดอาคารราชพฤกษ์และงานเลี้ยงน้ำชาจัดหาทุนฯ

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง เปิดอาคารราชพฤกษ์และงานเลี้ยงน้ำชาจัดหาทุนสร้างห้องกระตุ้นประสาทสัมผัสเพิ่มพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กพิการ

วันที่ 30 ม.ค. 58 นายฐานิต พรหมทอง ปลัดจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดอาคารราชพฤกษ์และงานเลี้ยงน้ำชา ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองจัดขึ้นเพื่อจัดหางบประมาณจัดสร้างห้องกระตุ้นประสาทสัมผัสเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ให้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล

สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมเด็กพิการ รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอน จัดสิ่งอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นพิเศษของเด็กพิการแต่ละบุคคล ให้บริการการศึกษา บำบัดฟื้นฟูดำเนินการระบบส่งต่อโรงเรียนและชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และยังมีศูนย์เครือข่ายกระจายอยู่ทุกอำเภอของจังหวัดระนอง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่อยู่ในพื้นห่างไกลไม่สามารถเดินทางมารับบริการได้สะดวก

ซึ่งปัจจุบันมีผู้พิการมารับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองทั้งสิ้น 126 คน แบ่งเป็นนักเรียน ไปกลับ 53 คน และผู้พิการที่รับบริการตามบ้าน 109 คน ภายการดูแลของนางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก