ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครผู้พิการรับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม

วันที่ลงข่าว: 19/08/13

นางสุชาดา ปาดอน ครู คศ.1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงานมูลนิธิคุณพุ่มโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดตั้งโครงการ “ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม” เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยจัดสรรให้ทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ คณะกรรมการมูลนิธิ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นองค์ประธานได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการในจังหวัดพะเยา จำนวน 101 ทุนๆ ละ 5,000 บาท และได้ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาทำหน้าที่รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดพะเยา

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ต้องเป็นเด็กออทิสติกชนิดรุนแรง และมีฐานะยากจน มีอายุแรกเกิด-19 ปี มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดพะเยาหรือเด็กพิการประเภทอื่นๆ ที่มีสภาพความพิการรุนแรงและมีฐานะยากจน อายุแรกเกิด - 19 ปี มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถขอรับแบบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2556 ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054 – 412233 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก