ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8181 ภาพข่าว: แอร์เอเชียจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อคนพิการ ข่าวประจำวัน 420
8182 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ประจำปี 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์ 508
8183 ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ติวเข้ม บุคลากรครู เพิ่มศักยภาพ การเรียนรู้ทุกมิติ เพื่อซึบซับและเข้าใจในเด็กพิการ ข่าวประจำวัน 391
8184 จัดหางานปากน้ำจัดนัดพบแรงงานย่อยช่วยเหลือผู้ว่างงาน ข่าวสมัครงาน 365
8185 กระทรวงไอซีทีอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ข่าวประชาสัมพันธ์ 593
8186 นักจัดรายการวิทยุพิการ ชนะเลิศประกวดเผยแพร่คำขวัญความซื่อสัตย์สุจริต ข่าวประจำวัน 532
8187 ทึ่งสมาร์ทโฟนอักษรเบรลล์ ข่าวประจำวัน 382
8188 ขนส่งกรุงเก่าจัดสรรงบฯ ซื้ออุปกรณ์ช่วยคนพิการใช้รถใช้ถนน ข่าวประจำวัน 364
8189 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 363
8190 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 398
8191 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 4,392
8192 สรุปสาระสำคัญ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 3,532
8193 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 437
8194 คำแปลอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 452
8195 ผู้พิการแปดริ้วปลื้ม หลังขนส่งควักเงินกองทุนซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกแจก ข่าวประจำวัน 331
8196 การศึกษาเพื่อคนพิการ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 617
8197 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 506
8198 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 442
8199 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 385
8200 คค.เตรียมนำร่อง 6 หน่วยงานจัดสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ ข่าวประจำวัน 339

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก