ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ห้องสมุดสื่อ

ลำดับ ชื่อหนังสือ/รายการ ประเภทสื่อ วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
401 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ" รายการโทรทัศน์ 3 มีนาคม 2015 450
402 ศิลปศึกษา (ทช11003) ปรับปรุง2554 หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร 26 กุมภาพันธ์ 2015 450
403 วิชาแรกวิชาชีวิต หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 29 กันยายน 2016 450
404 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน โรงเรียนสองภาษา รายการโทรทัศน์ 27 สิงหาคม 2013 450
405 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน เส้นทางสู่ความฝัน รายการโทรทัศน์ 28 สิงหาคม 2013 451
406 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 25 มีนาคม 2015 451
407 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003) ปรับปรุง 2554 หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร 13 สิงหาคม 2015 451
408 เคล็ดลับตำรับไทย ตอนที่ 7 เมี่ยงปลาทู (มีภาษามือ) วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 4 กุมภาพันธ์ 2015 451
409 ตำนานละครอิเหนา หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 13 กรกฎาคม 2016 451
410 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมาย และจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 22 ธันวาคม 2016 451
411 ราชาธิราช หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 30 พฤษภาคม 2016 452
412 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "โลกใบเล็ก " รายการโทรทัศน์ 3 มีนาคม 2015 452
413 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "วิทยาลัยราชสุดา" รายการโทรทัศน์ 3 มีนาคม 2015 453
414 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร 4 ตุลาคม 2012 454
415 วิทยาศาสตร์ ป. 4 หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร 3 ตุลาคม 2012 454
416 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "บทเพลงแห่งความหวัง" รายการโทรทัศน์ 28 สิงหาคม 2013 455
417 นิพพาน หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 2 พฤศจิกายน 2017 455
418 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "ด้วยความพยายาม..." รายการโทรทัศน์ 6 มีนาคม 2015 455
419 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 25 กันยายน 2015 456
420 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "เพื่อนช่วยเพื่อน " รายการโทรทัศน์ 3 มีนาคม 2015 456

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก