ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ห้องสมุดสื่อ

ลำดับ ชื่อหนังสือ/รายการ ประเภทสื่อ วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
401 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน รถเคลื่อนที่เร็วสำหรับคนพิการ รายการโทรทัศน์ 28 สิงหาคม 2013 466
402 สุภาพบุรุษสุดลำบากส์ส์ส์ หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 9 มีนาคม 2017 467
403 พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 13 มีนาคม 2017 467
404 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างจากประชาคมอาเซียนอย่างไร หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 468
405 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "เสียงจากปลายนิ้ว" รายการโทรทัศน์ 28 สิงหาคม 2013 468
406 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (มีภาษามือ) ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด ขนมปังและพาย ตอนที่ 18 พายกรอบ พายผีเสื้อ วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 1 มีนาคม 2017 469
407 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "คุณครูของเรา" รายการโทรทัศน์ 3 มีนาคม 2015 470
408 รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ทบทวนความรู้ ชุด Tutor Channel O-NET สังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 4 วีดิทัศน์ตามหลักสูตร 12 กุมภาพันธ์ 2015 471
409 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "เพื่อนเรียนรู้ " รายการโทรทัศน์ 3 มีนาคม 2015 471
410 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "แสงสว่างแห่งปัญญา..." รายการโทรทัศน์ 6 มีนาคม 2015 472
411 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือยัง หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 472
412 คนทรงเจ้า หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 2 มิถุนายน 2017 472
413 รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ทบทวนความรู้ ชุด Tutor Channel O-NET สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 4 วีดิทัศน์ตามหลักสูตร 12 กุมภาพันธ์ 2015 473
414 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "เพื่อความเสมอภาค " รายการโทรทัศน์ 3 มีนาคม 2015 473
415 พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 กุมภาพันธ์ 2017 474
416 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "มุ่งสู่ฝัน" รายการโทรทัศน์ 6 มีนาคม 2015 475
417 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "สร้างเสริม...คุณภาพชีวิต" รายการโทรทัศน์ 3 มีนาคม 2015 475
418 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 475
419 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "ครอบครัวเดียวกัน" รายการโทรทัศน์ 6 มีนาคม 2015 476
420 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "จากใจ.....ถึงใจ" รายการโทรทัศน์ 28 สิงหาคม 2013 476

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก