ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แผ่นที่ 1

รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แผ่นที่ 1
- ความสำคัญของการป้องกันวามพิการ
- การให้คำปรึกษาก่อนการแ่ต่งงาน
- การฝากครรภ์เพื่อป้องกันความพิการของบุตร
- การป้องกันความพิการในขณะคลอดบุตร
- การป้องกันความพิการในเด็กเล็ก
- การป้องกันความพิการด้านการได้ยิน
- การป้องกันความพิการทางสายตา
ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพประกอบวีดิทัศน์การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แผ่นที่ 1


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

รับชมรายการผ่าน YouTube

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0