ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศิลปศึกษา (ทช11003) ปรับปรุง 2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ทักษะการดำเนินชีวิต
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 480 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 บทนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ทัศนศิลป์พื้นบ้าน
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 องค์ประกอบทางทัศนศิลป์
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 รูปแบบและวิวัฒนาการของทัศนศิลป์พื้นบ้าน
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 เรื่องที่ 4 รูปแบบและความงามของทัศนศิลป์พื้นบ้าน
 • ตอนที่ 6 บทที่ 1 เรื่องที่ 5 ทัศนศิลป์พื้นบ้านกับการแต่งกาย
 • ตอนที่ 7 บทที่ 1 เรื่องที่ 6 การตกแต่งที่อยู่อาศัย
 • ตอนที่ 8 บทที่ 1 เรื่องที่ 7 คุณค่า ความสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณี
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 ลักษณะของดนตรีพื้นบ้าน
 • ตอนที่ 10 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 ดนตรีพื้นบ้านของไทย
 • ตอนที่ 11 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 ภูมิปัญญาทางดนตรี
 • ตอนที่ 12 บทที่ 2 เรื่องที่ 4 คุณค่าของเพลงพื้นบ้าน
 • ตอนที่ 13 บทที่ 2 เรื่องที่ 5 พัฒนาการของเพลงพื้นบ้าน
 • ตอนที่ 14 บทที่ 2 เรื่องที่ 6 คุณค่าและการอนุรักษ์พลงพื้นบ้าน
 • ตอนที่ 15 บทที่ 3 นาฏศิลป์
 • ตอนที่ 16 บทที่ 4 การผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

ปัทมาพร สงคราม
ปัทมาพร สงคราม
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก