ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิทยาศาสตร์ (พว21001) ปรับปรุง 2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ความรู้พื้นฐาน
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมต้น
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 647 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน ปก คำนำ สารบัญ คำแนะนำ โครงสร้างรายวิชา
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ฯ เรื่องที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 เทคโนโลยี
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 4 บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 1 ประเภทของโครงงานฯ
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 ขั้นตอนของการทำโครงงาน ฯ
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การนำเสนอโครงงาน ฯ
 • ตอนที่ 7 บทที่ 3 เซลล์ เรื่องที่ 1-3
 • ตอนที่ 8 บทที่ 4 กระบวนการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ เรื่องที่ 1 การดำรงชีวิตของพืช
 • ตอนที่ 9 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 การดำรงชีวิตของสัตว์
 • ตอนที่ 10 บทที่ 5 ระบบนิเวศ เรื่องที่ 1 และ เรื่องที่ 2
 • ตอนที่ 11 บทที่ 5 ระบบนิเวศ เรื่องที่ 3, 4 และ 5
 • ตอนที่ 12 บทที่ 6 โลก บรรยากาศฯ เรื่องที่ 1 โลก
 • ตอนที่ 13 บทที่ 6 เรื่องที่ 2 บรรยากาศ
 • ตอนที่ 14 บทที่ 6 เรื่องที่ 3 ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
 • ตอนที่ 15 บทที่ 6 เรื่องที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติฯ
 • ตอนที่ 16 บทที่ 7 สารและการจำแนกสาร เรื่องที่ 1 สมบัติของสารและเกณฑ์ในการจำแนกสาร
 • ตอนที่ 17 บทที่ 7 เรื่องที่ 2 สมบัติของธาตุ สารประกอบ สารละลาย สารผสม
 • ตอนที่ 18 บทที่ 8 ธาตุและสารประกอบ เรื่องที่ 1 ความหมานและสมบัติของธาตุกัมมันตรังสี
 • ตอนที่ 19 บทที่ 8 เรื่องที่ 2 สมบัติของโลหะ อโลหะและโลหะกึ่งอโลหะ
 • ตอนที่ 20 บทที่ 8 เรื่องที่ 3 ธาตุกัมมันตรังสี
 • ตอนที่ 21 บทที่ 8 เรื่องที่ 4 สารประกอบ
 • ตอนที่ 22 บทที่ 9 สารละลาย เรื่องที่ 1 สารละลาย
 • ตอนที่ 23 บทที่ 9 เรื่องที่ 2 กรด เบส
 • ตอนที่ 24 บทที่ 10 สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต เรื่องที่ 1 สารและคุณสมบัติของสาร
 • ตอนที่ 25 บทที่ 10 เรื่องที่ 2 สารสังเคราะห์
 • ตอนที่ 26 บทที่ 10 เรื่องที่ 3 สารและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิต
 • ตอนที่ 27 บทที่ 10 เรื่องที่ 4 การเลือกใช้สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
 • ตอนที่ 28 บทที่ 10 เรื่องที่ 5 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • ตอนที่ 29 บทที่ 11 แรงและการใช้ประโยชน์ เรื่องที่ 1 แรง
 • ตอนที่ 30 บทที่ 11 เรื่องที่ 2 โมเมนต์
 • ตอนที่ 31 บทที่ 12 งานและพลังงาน เรื่องที่ 1 ความหมายของงานและพลังงาน
 • ตอนที่ 32 บทที่ 12 เรื่องที่ 2 รูปของพลังงานประเภทต่างๆ
 • ตอนที่ 33 บทที่ 12 เรื่องที่ 3 ไฟฟ้า
 • ตอนที่ 34 บทที่ 12 เรื่องที่ 4 แสง
 • ตอนที่ 35 บทที่ 13 ดวงดาวกับชีวิต เรื่องที่ 1 กลุ่มดาวจักรราศี
 • ตอนที่ 36 บทที่ 13 เรืองที่ 2 การสังเกตตำแหน่งของดาวฤกษ์
 • ตอนที่ 37 บทที่ 13 เรื่องที่ 3 วิธีการหาดาวเหนือ
 • ตอนที่ 38 บทที่ 13 เรื่องที่ 4 แผนที่ดาว
 • ตอนที่ 39 บทที่ 13 เรื่องที่ 5 การใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์และแบบฝึกหัด
 • ตอนที่ 40 บทที่ 14 อาชีพช่างไฟฟ้า

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

pizzadee
nattawat24
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก