ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการคลินิกโฟน ตอนที่ 8 การตรวจวัดอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 1

รายการคลินิกโฟน ตอนที่ 8 การตรวจวัดอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 1

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและส่งเสริมอา­ชีพสำหรับบุคคลที่มีความพร้อมทางการได้ยิน

คุณวสันต์ บุญหนุน พิธีกร อาจารย์สิงห์ชัย อ่อนพิทักษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิกา­ร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

ภาพประกอบวีดิทัศน์รายการคลินิกโฟน ตอนที่ 8 การตรวจวัดอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 1


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

รับชมรายการผ่าน YouTube

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0