ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการคลินิกโฟน ตอนที่ 7 อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 2

รายการคลินิกโฟน ตอนที่ 7   อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 2

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและส่งเสริมอาชีพสำหรับบุคคลที่มีความพร้อมทางการได้ยิน

คุณวสันต์ บุญหนุน  พิธีกร อาจารย์กมลนิตย์ ปาลีเรียม  วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ภาพประกอบวีดิทัศน์รายการคลินิกโฟน ตอนที่ 7 อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 2


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

รับชมรายการผ่าน YouTube

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0