ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
1121 เลขา กอศ.เปิดเผย ไทยเตรียมเป็นฮับด้านการศึกษาอาชีวศึกษาอาเซียน มั่นใจ เลขา กอศ.คนใหม่สานต่องานอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดี 253
1122 เลขาธิการสภาการศึกษา ระบุ ร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติฉบับปรับปรุง จะเป็นกลไกสำคัญในการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 140
1123 เลขาธิการสหประชาชาติ ชื่นชมไทยที่ยุติการถ่ายทอดเอชไอวีจากแม่สู่ลูกสำเร็จ และเป็น 4 ประเทศแรกของโลก ที่จะทำให้เด็กเกิดใหม่ปลอดจากการติดเชื้อเอชไอวี 232
1124 เลขาธิการอังค์ถัดแนะไทยปรับตัว ๑๐ ข้อรับเออีซี 312
1125 เลขาธิการอาเซียนคนใหม่ ประกาศว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำเป็นต้องเพิ่มความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ 198
1126 เวียดนาม เร่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค ในฐานะประธานอาเซียน 7
1127 เวียดนามคว้าแชมป์ประกวดแสตมป์เออีซี 281
1128 เวียดนามเตรียมส่งผู้หญิงเข้าเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจของไทยปีหน้าเชื่อมโยงอาเซียน 483
1129 เสนอคนไทยรู้จักเพื่อนบ้านอาเซียนผ่านวรรณกรรม 346
1130 เสนอพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้สอดคล้องวิถีชาวมุสลิมเน้นภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 285
1131 เสนอรัฐจัดส่งครูภาษาจีนให้โรงเรียน 423
1132 เสนอราชการปรับโครงสร้างและเพิ่มงบวิจัยรับอาเซียน 308
1133 เสนอเปิดทีวี ๒ ภาษาเพิ่มทักษะอังกฤษเด็กไทย 297
1134 เสริมทักษะเด็กใต้รู้ภาษาอังกฤษ จีน มลายู 296
1135 เอกชนเตรียมเปิดโรงเรียนโรงแรมแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรไทยและอาเซียน 302
1136 เอกชนไทยตื่นตัวเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศอาเซียน 318
1137 เอกชนไทยสร้างโรงเรียนหลักสูตรเฉพาะทางผลิตแรงงานรองรับตลาดอาเซียน 341
1138 เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยกระชับสัมพันธไมตรีกับจังหวัดจันทบุรี ศึกษาการค้า การลงทุน อาเซียน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม 300
1139 เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยทั้งสองประเทศพร้อมสานสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้าน 112
1140 แนวทาง... พัฒนาทักษะนักเรียน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 458

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก