ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 30 อย่างเป็นทางการ

วันที่ลงข่าว: 01/05/17

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 30 อย่างเป็นทางการ พร้อมเน้นย้ำให้อาเซียนเสริมสร้างประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และผลักดันสร้างความเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกอาเซียนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 10.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 30 อย่างเป็นทางการ ที่ศูนย์การประชุมระหว่างประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกับผู้นำอาเซียน 9 ประเทศ โดยมีนายโรดีโก โรอา ดูแตร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปินส์ ในฐานะประธานอาเซียนได้กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งหลังจากพิธีเปิดแล้ว ผู้นำอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ โดยนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวยินดีกับฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนปีนี้และเป็นวาระที่อาเซียนก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 เป็นโอกาสดีที่จะมาทบทวน ทำให้ประชาคมอาเซียนก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ให้เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในการก้าวไปข้างหน้าตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ.2025 ทั้งนี้ทุกประเทศต้องเร่งปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีอยู่ เพื่อมุ่งหน้าไปสู่การเป็นประชาคมที่ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์และเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์กับประชาคมโลก ควรให้ความสำคัญกับการมีพลวัต นวัตกรรม และเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์กับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและกับโลก โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมวิสาหกิจเกิดใหม่ (start-ups) การเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมใหม่ ตลอดจนการพัฒนาและการสร้างตราสินค้าของอาเซียน (ASEAN branding) สำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) เพื่อความน่าเชื่อถือและขยายโอกาสในตลาดทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค อีกทั้งเห็นว่าอาเซียนควรเพิ่มความเข้มแข็งภายในและสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำว่าอาเซียนต้องเตรียมความพร้อมในทุกมิติ สำหรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของอาเซียนอย่างมีศักยภาพ โดยอาเซียนควรส่งเสริมให้มีศูนย์สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก