ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
161 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อความอยู่ดีมีสุข โดยการจัด "วิ่งสร้างฝัน ปันรักเด็กพิการ" ปี 2562 ข่าวประจำวัน 8
162 ไทยรับรองปฏิญญาที่ประชุมจี 20 กำหนดทิศทางอนาคตของงาน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รองรับสังคมผู้สูงอายุ ข่าวประชาคมอาเซียน 8
163 จังหวัดตรัง จัดโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล : กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ข่าวประจำวัน 8
164 ผู้ว่าฯ นครพนม นำทีมบูรณาการลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยทางสังคม ข่าวประจำวัน 8
165 จังหวัดแพร่จัดอบรม หลักสูตรการให้บริการ รถนั่งคนพิการ ระดับพื้นฐาน ข่าวประจำวัน 8
166 ร.10 พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน-สิ่งของผู้พิการ-ทุพพลภาพ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง ข่าวประจำวัน 8
167 สผ. และ GIZ จัดงาน“เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลกร้อน” หวังคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดขยะ และร่วมบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ข่าวประชาคมอาเซียน 8
168 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ บัตรสวัสดิการเฟส 2 ช่วยเหลือรายพื้นที่ ข่าวประจำวัน 8
169 เพิ่มอัดฉีดเหรียญซีเกมส์-กีฬาคนพิการ ข่าวประจำวัน 8
170 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปากโป่ง ตําบลปากหมัน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านที่มีโรคประจําตัวและไม่มีโรคประจําตัว ข่าวประจำวัน 8
171 โรงพยาบาลชัยภูมิ จัดพิธีรับมอบกายอุปกรณ์ แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 8
172 สุพรรณบุรี กองทุนหลวงพ่อดำ ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ ข่าวประจำวัน 8
173 ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 39 จังหวัดสุโขทัย ข่าวประจำวัน 8
174 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด "ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ เวชภูรี" ข่าวประจำวัน 8
175 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากหมัน จัดโครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในครัวเรือน ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปี 2562 ข่าวประจำวัน 8
176 สพร.2 สุพรรณบุรี เปิดฝึกอบรมและเยี่ยมชมโครงการทอผ้าซาโอริ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ข่าวประจำวัน 8
177 อำเภอเมืองพิษณุโลก จัดหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการในสถานที่ต่างๆ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือ ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ข่าวประจำวัน 8
178 กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ จ.สิงห์บุรี 9 ส.ค. 62 ข่าวประจำวัน 8
179 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข่าวประจำวัน 9
180 ร้อยเอ็ด จัดพิธีบวงสรวงต้นไม้ รุกข มรดกของแผ่นดิน ต้นพยุง อายุมากกว่า 200 ปี ตามโครงการ ธรรมะสู่คนทั้งมวล ข่าวประจำวัน 9

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก