ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
141 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบบ้านสร้างสุข "สุขทั้งผู้ให้ สุขทั้งผู้รับ" เฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการซ่อมแซม สร้างที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 7
142 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนชนบท เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการเรียนร่วม ข่าวประจำวัน 7
143 ผู้ว่าฯ นครพนม นำทีมบูรณาการลงพื้นที่ช่วยเหลือ 2 พี่น้องพิการอำเภอนาแก ข่าวประจำวัน 7
144 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน เชียงใหม่ ส่งเสริมอาชีพคนพิการตามหลักเกษตรพอเพียง ข่าวประจำวัน 7
145 จังหวัดพะเยา จัดงานเยาวชนแห่งชาติ ข่าวประจำวัน 7
146 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ข่าวประจำวัน 7
147 ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เยี่ยมชาวบ้าน ดูแลปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ข่าวประจำวัน 7
148 ผู้ว่าฯ เพชรบุรี ระดมทุกส่วนราชการ สร้างเสริมฐานข้อมูลใหม่ แทนระบบเดิมล้าสมัย ข่าวประชาคมอาเซียน 7
149 คนไทยไม่ทิ้งกัน! เหล่ากาชาดชุมพร มอบสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ข่าวประจำวัน 7
150 จังหวัดขอนแก่น มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอชุมแพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข่าวประจำวัน 8
151 29 ตุลาคมของทุกปี วันอัมพาตโลก ข่าวประจำวัน 8
152 อำเภอเมืองสุโขทัยเร่งระบายน้ำที่ไหลล้นคันกั้นน้ำแม่น้ำยมตลอดคืนที่ผ่านมา ข่าวประจำวัน 8
153 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสทรงชมเชยนายนพเก้า นาแป้น มีร่างกายเพียงครึ่งท่อนรับจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์เลี้ยงครอบครัว ที่ จ.ราชบุรี ข่าวประจำวัน 8
154 องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ข่าวประจำวัน 8
155 ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดสมุทรสงคราม ในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวประจำวัน 8
156 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านนาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ข่าวประจำวัน 8
157 เดิน-วิ่งการกุศล "อุดรธานีซุปเปอร์มินิมาราธอน เพื่อคนพิการทางสติปัญญา ครั้งที่ 3" ประจำปี 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 8
158 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยอย่างครบถ้วนภายหลังน้ำลด ข่าวประจำวัน 8
159 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย จ.เลย ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มวัย เพื่อให้เด็กไทยได้รับการประเมินพัฒนาการและกระตุ้นอย่างเหมาะสม ข่าวประจำวัน 8
160 จังหวัดหนองคาย ร่วมกับจังหวัดน่าน จัดงาน “มหัศจรรย์นันทบุรี วิถีชาติพันธุ์ เชื่อมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง” ข่าวประชาคมอาเซียน 8

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก