ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
101 ภาครัฐ ภาคประชาชนสุพรรณบุรี ผนึกกำลัง เร่งช่วยเหลือ ดูแล พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ข่าวประจำวัน 12
102 เปิดค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการคลองสามวา ข่าวประจำวัน 12
103 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี จากข้อมูลปี 2563 พบคนไร้ที่พึ่ง กว่า170 ราย สาเหตุพบว่าไม่มีที่อยู่อาศัยและถูกทอดทิ้ง ข่าวประจำวัน 12
104 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ข่าวประจำวัน 13
105 พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ข่าวประจำวัน 13
106 เลขาฯ ศอ.บต. ดูแลเด็กพิเศษในพื้นที่ จชต. สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงห่วงใยให้มีการช่วยเหลือดูแล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ข่าวประจำวัน 13
107 จ.สตูล มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 515,000 บาท ข่าวประจำวัน 13
108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ข่าวประจำวัน 13
109 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเล่นกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพ ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ ข่าวประจำวัน 13
110 เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษา ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนพิการ ประจําปี 2563 ข่าวประจำวัน 13
111 เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษาตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนพิการ ประจําปี 2563 ข่าวประจำวัน 13
112 ศอ.บต. เดินหน้าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรม "เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด" พร้อมเปิด "ธนาคารอุปกรณ์ ช่วยเหลือความพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้" ข่าวประจำวัน 13
113 สพฐ.MOUกสศ.อุดช่องโหว่เหลื่อมล้ำการศึกษา ข่าวประจำวัน 13
114 จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก สตรี ผู้พิการผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 13
115 มูลนิธิคุณพุ่มฯ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จังหวัดลำปาง ข่าวประจำวัน 14
116 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 มอบบ้านจิตอาสาเพื่อผู้ยากไร้ของตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากด้านที่อยู่อาศัย ข่าวประจำวัน 14
117 จ.อุบลฯ รับคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ฟรี ข่าวประจำวัน 14
118 สระแก้วขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการสู่การปฏิบัติจัดฝึกอบรมสร้างความรู้จัดการภัยให้ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 14
119 เทศบาลตำบลทับมา ติวเข้มอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชนให้ดีขึ้นอีกด้วย ข่าวประจำวัน 15
120 จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข่าวประจำวัน 15

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก