ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
101 จังหวัดสตูล จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ข่าวประจำวัน 8
102 จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ข่าวประจำวัน 6
103 รพ.สต.บ้านตูบค้อ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ขับเคลื่อนกระบวนการโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอด่านซ้าย ข่าวประจำวัน 4
104 ชัยภูมิจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ข่าวประจำวัน 7
105 หนุ่มพิการติดเตียงเปิดเพจรับวาดภาพเลี้ยงครอบครัว ฝันสร้างบ้านให้พ่อแม่และลูกสาว ข่าวประจำวัน 7
106 เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหญิงหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบลบ้านน้ำเย็น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ข่าวประจำวัน 6
107 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดลพบุรี) เสนอให้จัดกิจกรรมในกลุ่มเยาวชนเพื่อขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ข่าวประจำวัน 6
108 สมุทรสาครจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเลี้ยงอาหารเด็กพิเศษ ข่าวประจำวัน 8
109 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเบตง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการในเขตเทศบาลเมืองเบตง ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 9
110 " มุกดาหาร ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 " ข่าวประจำวัน 9
111 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “รวมใจภักดิ์ รักในหลวง” ข่าวประจำวัน 7
112 โคราชเปิดโครงการน้ำพระทัย พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ข่าวประจำวัน 5
113 จังหวัดสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข่าวประจำวัน 7
114 จังหวัดสระแก้ว จัดโครงการรณรงค์ สร้างการรับรู้ การป้องกัน ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของพนักงานและลูกจ้าง ข่าวประจำวัน 6
115 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ ข่าวประจำวัน 5
116 จังหวัดตรัง จัดโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล : กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ข่าวประจำวัน 3
117 สคร.12 สงขลา เตือนหน้าฝนระวังป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ยึดหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" ป้องกันได้ ข่าวประจำวัน 6
118 จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ข่าวประจำวัน 4
119 จังหวัดสมุทรปราการขอเชิญทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนร่วมพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคมนี้ ข่าวประจำวัน 4
120 สุพรรณบุรี จัดโครงการทบทวนและติดตามแผนพัฒนาคนพิการ ข่าวประจำวัน 3

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก