ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
6521 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คุณภาพเครือข่ายบริการภาคเหนือ ครั้งที่ 1 358
6522 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันหาแนวทางยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั่วประเทศ 311
6523 ยุทธวิธี ‘รักษาแบบองค์รวม’ การแพทย์แนวใหม่ช่วยเด็ก ‘พิการเคลื่อนไหว’ 370
6524 มอบอะลูมิเนียมผลิตขาเทียม 374
6525 Thai Handi Club เปลี่ยนจาก ‘ผู้รับ’ เป็น ‘ผู้ให้’ 583
6526 รัฐบาลเร่งพัฒนาคุณภาชีวิตคนพิการทุกมิติ พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แล้วเสร็จในปี 2558 รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 396
6527 ผู้ว่าฯ ยะลา นำส่วนราชการในพื้นที่ออกให้บริการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน 307
6528 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 344
6529 กาชาดขอนแก่น มอบผ้าห่มกันหนาวและชุดนักเรียนแก่เด็กในถิ่นทุรกันดาร อ.เวียงเก่า 346
6530 ร้อยเอ็ด ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว ครั้งที่ 14 347
6531 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งคู่สัญญาผู้ประกอบการป้ายโฆษณา รื้อถอนป้ายหากไม่ได้มาตรฐานและไม่เป็นไปตามสัญญา 354
6532 สปสช.พอใจผลการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรอบ 3 เดือน พบครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้แล้วกว่าร้อยละ 50 307
6533 จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 403
6534 แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ พระแม่แก้วของแผ่นดิน 81 พรรษา องค์ราชินี 358
6535 ผู้ว่าฯ กำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม 359
6536 เรื่องน่ารู้ กฎกระทรวง สำหรับผู้พิการคนชรา 2,785
6537 "อาร์จีทรี" ปลื้มเด็กพิการเพนท์ขาเป็นรูปหน้าตน 375
6538 จังหวัดสมุทรสาคร ส่งเสริม ช่วยเหลือด้านอาชีพของคนพิการ 441
6539 จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 364
6540 จ.ร้อยเอ็ด เผยแพร่มาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์แก่ผู้นำตาบอด 328

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก