ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา งาน ขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ สู่ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ภายใต้แนวคิด แรงงานนอกระบบ สร้างโอกาสสร้างอาชีพ ในรูปแบบพะเยา informal labour fair 2018

วันที่ลงข่าว: 17/12/18

           วันที่ 14 ธ.ค. 2561 นายวิวัฒน์ ตันหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน ขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ สู่ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ได้ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด แรงงานนอกระบบ สร้างโอกาสสร้างอาชีพ ในรูปแบบพะเยา informal labour fair 2018 เพื่อนำเสนอสถานการณ์ และการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบของจังหวัดพะเยา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการสร้างเครือข่าย ผ่านเวทีเสวนา จากผู้มีประสบการณ์การแสดงผลงาน และจำหน่ายสินค้าจากแรงงานนอกระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการสาธิตแสดงสินค้า และอาชีพด้วยวิถีด้วยวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพ และประชาสัมพันธ์ผลงานของเครือข่ายแรงงานนอกระบบกลุ่มต่างๆของจังหวัดพะเยา โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมเสวนาเรื่องการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่น , การแสดงนิทรรศการจากกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 (ลำปาง) สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. รวมถึงหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดพะเยา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ได้มีการรับบริจาคร่างกายอวัยวะและดวงตาด้วย นอกจากนี้ยังมีการสาธิต และแสดงจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มแรงงานนอกระบบรวม 24 กลุ่ม ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยาในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้พิการ และผู้สูงอายุ สินค้าที่นำมามีประเภทกลุ่มอาหาร กลุ่มของใช้ที่สามารถนำไปเป็นของขวัญของฝากในเทศกาลปีใหม่ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบ ซึ่งแรงงานนอกระบบที่มาร่วมงานในวันนี้มาจากเครือข่ายกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองพะเยาเครือข่ายผู้ประกันตนมาตรา 40 ข่ายอาสาสมัครแรงงานและผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวม 600 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก