ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
6461 กาชาดขอนแก่นจัดโครงการเพื่อประชาชนผู้ยากไร้ช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดาร 367
6462 ศอ.บต.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้พิการ ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 334
6463 บริษัท SCG ส่งมอบและเปิดอาคารช้างสร้างเพื่อให้ NO.3 เพื่อเป็นอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษจังหวัดสตูล 412
6464 จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศูนย์ประสานงานบ้านพักเด็กฯ ประจำอำเภอ 405
6465 วธ.ผนึกกำลังศิลปินแห่งชาติและครูศิลปะ 8 ประเทศอาเซียน เปิดค่าย Art for all 338
6466 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจัดโครงการ อบจ.สัญจร นายก อบจ.พบประชาชน 371
6467 จ.กาฬสินธุ์ มอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 3.91 ล้านบาท 351
6468 โคราช เตรียมพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 มั่นใจพิธีเปิด-ปิด ยิ่งใหญ่ระดับโลก 388
6469 เทศบาลเมืองสุรินทร์คืนความสุขให้ประชาชนโดยการมอบเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 343
6470 สวท.ร้อยเอ็ด เลี้ยงอาหารน้องผู้พิการทางสายตา “ฮักแพง แบ่งปัน สร้างความผาสุก” 300
6471 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 383
6472 กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บูรณาการโทรสายด่วนเพิ่มประสิทธิแก้ปัญหาค้ามนุษย์ 346
6473 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกอาชีพ ให้ทหารที่พิการจากการปฏิบัติหน้าที่ นำร่องหลักสูตรการออกแบบและเพ้นท์ภาพบนเสื้อยืด ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 371
6474 พมจ.สงขลา เร่งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแนวทางการออกบัตรประจำตัวคนพิการ หวังผนึกกำลังในการทำให้สิทธิของคนพิการสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของคนพิการ 408
6475 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “พาน้องตาบอดดูหนัง เรียนรู้ประวัติศาสตร์” เพื่อแบ่งปันความสุขให้น้องผู้ด้อยโอกาส 328
6476 จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างและสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 340
6477 กาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ประจำปี 2557 367
6478 กลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลากฯรายบุคคล รวมตัวยื่นหนังสือถึง หัวหน้า คสช. เรียกร้องให้จัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ผู้พิการโดยตรง 317
6479 ผู้พิการทางสายตาปลูกป่า เขายายเที่ยง 367
6480 มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 412

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก