ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค31002) ปรับปรุง 2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: การพัฒนาสังคม
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1080 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก คำนำ สารบัญ คำแนะนำ โครงสร้างรายวิชา
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 ศาสนาในโลก
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ความหมายคุณค่าและประโยชน์ของศาสนา
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 พุทธประวัติและหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 ประวัติศาสดา และคำสอนของศาสนาอิสลาม
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 เรื่องที่ 4 ประวัติและคำสอนของศาสนาคริสต์
 • ตอนที่ 6 บทที่ 1 เรื่องที่ 5 ประวัติศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและคำสอน
 • ตอนที่ 7 บทที่ 1เรื่องที่ 6 ประวัติศาสดาและคำสอนของศาสนาซิกซ์
 • ตอนที่ 8 บทที่ 1 เรื่องที่ 7 การเผยแผ่ศาสนาต่าง ๆ ในโลก
 • ตอนที่ 9 บทที่ 1 เรื่องที่ 8 กรณีตัวอย่างปาเลสไตน์
 • ตอนที่ 10 บทที่ 1 เรื่องที่ 9 แนวทางป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งทางศาสนา
 • ตอนที่ 11 บทที่ 1 เรื่องที่ 10 หลักธรรมในแต่ละศาสนาที่ส่งผลให้อยู่ร่วมกับศาสนาอื่นได้อย่างมีความสุข
 • ตอนที่ 12 บทที่ 1 เรื่องที่ 11 วิธีฝึกปฏิบัติพัมาจิตใจแต่ละศาสนา
 • ตอนที่ 13 บทที่ 1 กิจกรรมท้ายบทที่ 1
 • ตอนที่ 14 บทที่ 2 วัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมของประเทศไทยและของโลก
 • ตอนที่ 15 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 ความหมายความสำคัญของวัฒนธรรม
 • ตอนที่ 16 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย
 • ตอนที่ 17 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมลและการเลือกรับวัฒนธรรม
 • ตอนที่ 18 บทที่ 2 เรื่องที่ 4 ประเพณีในโลก
 • ตอนที่ 19 บทที่ 2 เรื่องที่ 5 ความสำคัญของค่านิยมและค่านิยมในสังคมไทย
 • ตอนที่ 20 บทที่ 2 เรื่องที่ 6 ค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมโลก
 • ตอนที่ 21 บทที่ 2 เรื่องที่ 7 การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมตามค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมไทย
 • ตอนที่ 22 บทที่ 2 กิจกรรมท้ายบทที่ 2
 • ตอนที่ 23 บทที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัรไทย
 • ตอนที่ 24 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 ความเป็นมาและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
 • ตอนที่ 25 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • ตอนที่ 26 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 บทบาทหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
 • ตอนที่ 27 บทที่ 3 เรื่องที่ 4 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
 • ตอนที่ 28 บทที่ 3 เรื่องที่ 5 หน้าที่ผลเมืองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น
 • ตอนที่ 29 บทที่ 3 กิจกรรมท้ายบทที่ 3
 • ตอนที่ 30 บทที่ 4 สิทธิมนุษยชน
 • ตอนที่ 31 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 หลักสิทธิมนุษยชนสากล
 • ตอนที่ 32 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
 • ตอนที่ 33 บทที่ 4 เรื่องที่ 3 แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชน
 • ตอนที่ 34 บทที่ 4 กิจกรรมท้ายบทที่ 4
 • ตอนที่ 35 เฉลยกิจกรรมท้ายบท

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

teerasak
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก