ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรุณาตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

           ด้วยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ต้องการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ต่อไป ท่านสามารถตอบสอบถามได้ตาม link ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOdNaSMpmJVpKGZXOIiDqZ7M2KEwWj...
                                                                                                                                     ขอขอบพระคุณ
                                                                                                                        ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
                                                                                                                        ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ข่าว/บทความ แนะนำ

ปัญหาบกพร่องทางการอ่านกับการสะกดคำ ตอนที่ 2

ปัญหาบกพร่องทางการอ่านกับการสะกดคำ ตอนที่ 2

ระบบการสะกดคำในภาษาอังกฤษช่วยให้สามารถเดาคำศัพท์ ได้หรือไม่

ระบบ การสะกดคำในภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นเรื่องที่ชวนปวดหัวและเดาไม่ได้  เราสามารถจะสอนอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล  คำในภาษาอังกฤษเกือบครึ่งหนึ่งเป็นคำที่เดาได้และอยู่บนพื้นฐานของเสียงตัว อักษรจริงๆ เช่นคำว่า  slap...

ปัญหาบกพร่องทางการอ่านกับการสะกดคำ ตอนที่ 1

ปัญหาบกพร่องทางการอ่านกับการสะกดคำ ตอนที่ 1

โดยทั่วไปการสะกดคำมีความยุ่งยากอย่างไร

การสะกดคำเป็น เรื่องยากสำหรับหลายๆคน แต่กลับมีการวิจัยเกี่ยวกับการสะกดคำน้อยกว่าการวิจัยเรื่องการอ่านอย่าง มาก  การวิจัยที่จะบอกว่า มีคนมากมายที่สะกดคำได้แย่มากหรือคิดว่าเขาสะกดคำได้แย่มาก ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก