ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรุณาตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

           ด้วยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ต้องการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ต่อไป ท่านสามารถตอบสอบถามได้ตาม link ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOdNaSMpmJVpKGZXOIiDqZ7M2KEwWj...
                                                                                                                                     ขอขอบพระคุณ
                                                                                                                        ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
                                                                                                                        ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ข่าว/บทความ แนะนำ

เส้นทางสู่การเขียน: เสริมความกระตือรือร้นในการเขียนให้แข็งแกร่ง ตอนที่ 2

079

การนำเด็กไปบนเส้นทางแห่งความกระตือรือร้นและความมั่นใจในตนเอง

ในฐานะของครู และ/หรือ ผู้ปกครอง เราจำเป็นต้องช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความดีใจที่ได้คิดประโยคดี ๆ ที่แสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกของตนออกมา สิ่งท้าทายได้แก่ความสามารถในการสื่อให้เด็กรับรู้ว่า...

เส้นทางสู่การเขียน: เสริมความกระตือรือร้นในการเขียนให้แข็งแกร่ง ตอนที่ 1

069

เส้นทางสู่การเขียน ประกอบด้วยสองแนวทางหลัก ที่แตกต่างแต่มีความเกี่ยวข้องกัน เด็กที่ประสบความ สำเร็จในการท่องเที่ยวไปบนทั้งสองเส้นทางนี้ มักจะมีผู้ใหญ่อย่างเช่นครูหรือผู้ปกครอง คอยนำทาง ซึ่งการนำทางที่ประสบผลสำเร็จนี้มีผลมาจากการเสริมความกระตือรือร้นของเด็กที่มีต่อการเขียน...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก