ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน้าที่และพันธกิจ

          ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์   สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
จึงเรียนท่านผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากมีข้อเสนอแนะหรือเว็บไซต์ผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

ข่าว/บทความ แนะนำ

บกพร่องทางการคิดคำนวณ 01/02/2010

บกพร่องทางการคิดคำนวณ 01/02/2010

ดิสแคลคูเลีย (dyscalculia) หรือบกพร่องทางการคิดคำนวณคืออะไร
ดิสแคลคูเลียเป็นคำนิยามหมายถึงการบกพร่องทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์  การบกพร่องทางคณิตศาสตร์รูปแบบเดียวนั้นไม่มี แต่การบกพร่องของแต่ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างกัน  และมีผลกระทบต่อบุคลคล...

การบกพร่องทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 18/01/2010

การบกพร่องทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 18/01/2010

ระบบสัญญลักษณ์ที่เขียนขึ้นและวัสดุที่เป็นรูปธรรม 
เด็กๆ เยาว์วัยส่วนใหญ่ซึ่งพบความยุ่งยากกับคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตามความเป็นจริง แล้ว มักจะนำความเข้าใจพื้นฐานที่แข็งแกร่งด้านคณิตศาสตร์ที่ไม่เป็นทางการ นัก ติดตัวมาที่โรงเรียนด้วย พวกเขาเผชิญความลำบากในการเชื่อมโยงพื้นความรู้...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก