ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของคนพิการ

          คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 สำหรับการส่งเสริมการออกเสียงเลือกตั้งของคนพิการและผู้สูงอายุ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 มาตรา 92 บัญญัติให้มีการอำนวยความสะดวกสำหรับการออกเสียงลงคะแนนของคนพิการ และผู้สูงอายุ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียง ลงคะแนนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรณีไม่สามารถทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ให้บุคคลอื่น หรือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทำการแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือผู้สูงอายุนั้น ให้ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ทั้งนี้ จากข้อมูลคนพิการที่มาขึ้นทะเบียนเพื่อออกบัตรประจำตัวคนพิการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562) มีคนพิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,834,808 คนที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติการออกเสียงเลือกตั้ง
อ่านรายละเอียดการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของคนพิการ

ข่าว/บทความ แนะนำ

กระบวนการการศึกษาพิเศษ: ภาพรวมสำหรับคุณพ่อคุณแม่ (2002) (07/04/2011)

กระบวนการการศึกษาพิเศษ: ภาพรวมสำหรับคุณพ่อคุณแม่ (2002) (07/04/2011)

แต่ละข้อข้างล่างต่อไปนี้เป็นภาพรวมพื้นฐานของกระบวนการการศึกษาพิเศษ  ไม่ได้เป็นการแสดงขั้นตอนทั้งหมดของรายละเอียดที่เฉพาะลงไป  แต่จะแสดงให้เห็นว่า  เกิดอะไรขึ้นจากเวลาที่เด็กคนหนึ่งถูกอ้างถึงเพื่อการประเมินและถูกระบุว่า มีความบกพร่องผ่านการพัฒนาของโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

กระบวน...

คำถามที่จะถามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะซึ่งประเมินการบกพร่องทางการเรียนรู้ (23/03/2011)

คำถามที่จะถามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะซึ่งประเมินการบกพร่องทางการเรียนรู้ (23/03/2011)

การจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นการส่วนตัวที่จะดำเนินการประเมินสุขภาพจิต ศึกษา (psychoeducational evaluation) ของลูกคุณเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ความพยายามและเงินอย่างมาก  การที่จะหาใครซักคนที่มีความสามารถ  ให้ถามหาคำแนะนำจากคุณพ่อคุณแม่คนอื่นๆ หรือทีมงานของโรงเรียน ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก