ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรุณาตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

           ด้วยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ต้องการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ต่อไป ท่านสามารถตอบสอบถามได้ตาม link ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOdNaSMpmJVpKGZXOIiDqZ7M2KEwWj...
                                                                                                                                     ขอขอบพระคุณ
                                                                                                                        ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
                                                                                                                        ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ข่าว/บทความ แนะนำ

การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 2

 การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 2

Chunking เป็นคำศัพท์ทางภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีความหมายถึง “การจัดการจำนวนก้อนข้อมูล” มีความหมายถึงการแตกงานหรือข้อมูลออกเป็นก้อนที่เล็กลงให้สามารถจัดการได้ ง่ายขึ้น มีหลายวิธีที่ใช้การจัดการก้อนข้อมูลให้เล็กลงในการทำการบ้าน

สมมติว่า นักเรียนคนหนึ่งบ่นเรื่องงานที่ถูกมอบหมายให้ทำเช่นว่า  “...

การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 1

การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 1

ในบทความนี้ประกอบด้วย

  • กลยุทธ์และเทคนิคพื้นฐาน
  • การพัฒนาคำศัพท์
  • กลยุทธ์การสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะ
  • บทสรุป

นัก เรียนที่ดิ้นรนเพื่อจะเข้าใจสิ่งที่ตัวเองอ่านมักจะตีความงานที่ได้รับมอบ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก