ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรุณาตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

           ด้วยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ต้องการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ต่อไป ท่านสามารถตอบสอบถามได้ตาม link ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOdNaSMpmJVpKGZXOIiDqZ7M2KEwWj...
                                                                                                                                     ขอขอบพระคุณ
                                                                                                                        ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
                                                                                                                        ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ข่าว/บทความ แนะนำ

ทำให้เกิดผล: กลยุทธ์ที่จดจำง่ายเพื่อยกระดับการเรียนรู้ ตอนที่ 3

010

รูปแบบต่างๆ: ตัวอักษร P (Patterns) ใน RIP

สมองคนเรานั้น จะค้นหาความหมายผ่านรูปแบบต่าง ๆ ในขณะที่เราได้รับข้อมูลจากทุกประสาทสัมผัส เราจำเป็นต้องมีความรู้และระบบในการจัดระเบียบข้อมูลก่อน จึงจะสามารถกำหนดความหมายให้กับข้อมูลนั้นได้ ทุกครั้งที่รับข้อมูลมา...

ความแตกต่างที่อาจมีผลต่อพัฒนาการ

063

พฤติกรรม 12 ประเภทต่อไปนี้ อาจช่วยทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือนักการศึกษา ยอมรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ ในกรณีที่ลูกหลาน หรือลูกศิษย์ของคุณ มีลักษณะตรงกับพฤติกรรมที่กำลังจะกล่าวถึง แล้วละก็ ลองถามตัวเองดูว่า “พฤติกรรมที่ว่านั้น ทำให้เด็กของคุณไม่อาจพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้

"ใช่หรือไม่...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก