ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรุณาตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

           ด้วยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ต้องการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ต่อไป ท่านสามารถตอบสอบถามได้ตาม link ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOdNaSMpmJVpKGZXOIiDqZ7M2KEwWj...
                                                                                                                                     ขอขอบพระคุณ
                                                                                                                        ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
                                                                                                                        ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ข่าว/บทความ แนะนำ

การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา (Nonverbal Learning Disabilities – NLD) ตอนที่ 2

การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา (Nonverbal Learning Disabilities – NLD) ตอนที่ 2

มีปัญหาในการสรุปข้อมูลที่เรียนรู้ไปก่อนหน้านั้น

การสรุปความ คือ การส่งผ่านและการนำข้อมูลที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว ไปใช้กับสถานการณ์และสภาพแวด ล้อมใหม่ ๆ เราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความตระหนักว่า ความคิดที่ไม่เหมือนใครนั้น...

การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา (Nonverbal Learning Disabilities – NLD) ตอนที่ 1

การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา (Nonverbal Learning Disabilities – NLD) ตอนที่ 1

สถานศึกษาตัวอย่าง จะมีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เด็กจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งยั่วยุมากมายหลายหลาก นับตั้งแต่ความคาดหวังทางพฤติกรรม และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ซับซ้อน เช่นเดียวกับภารกิจทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ทำ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก