ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การเขียนเป้าหมายของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 3

โดย รูธ ไฮติน (2011)

ด้านคณิตศาสตร์

หลังจากที่เด็กชำนาญในทักษะทางคณิตศาสตร์ในการบวก ลบ คูณ หารแล้ว เขาต้องเรียนรู้วิธีการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาโจทย์ที่เป็นคำพูด

เจนเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่มาขอคำปรึกษา  ครูเขียนเป้าหมายทางคณิตศาสตร์ใน IEP ให้ว่า

เจน จะใช้วิธีการแก้ปัญหาโจทย์ที่เป็นคำพูดสองขั้นตอนด้วย + และ -  ตั้งแต่เลข 0 ถึงเลข 999 และขั้น คูณและหาร ตั้งแต่เลข 0  ถึงเลข 12  ได้สามในสี่ครั้ง

นี่ไม่ใช่เป้าหมาย IEP ที่ดี ทำไมจึงไม่ใช่

เนื่อง จากผลที่ตั้งใจคือ เจนอาจจะแก้ปัญหาโจทย์ที่เป็นคำพูดสองขั้นตอนได้  แต่เป้าหมายนี้หมายความว่า เธอต้องเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาโจทย์  เป้าหมายไม่ได้บอกว่า เธอสามารถแก้ปัญหาโจทย์ได้หรือไม่  ที่เลวร้ายกว่านั้นคือ เป้าหมายนี้รวมการคำนวณทางคณิตศาสตร์ทั้ง บวก ลบ คูณ หาร ซึ่งทำให้เป้าหมายกว้างเกินไป

เป้าหมายทางคณิตศาสตร์ของเจนไม่ SMART คือ ไม่เฉพาะเจาะจง หรือวัดได้  ไม่ใช้คำที่แสดงการกระทำ  ไม่เป็นจริงและไม่จำกัดเวลา

เราจะทบทวนเป้าหมายเพื่อให้ SMART ได้อย่างไร

ตาม IEP ของเจน ควรใช้สิ่งที่เป็นจริงช่วยเธอในการแก้ปัญหา  เป้าหมายสำหรับเจนที่ดีกว่าควรจะเป็น

การ ใช้เงินจริงๆของเจน  เจนจะสามารถแสดงให้เห็นว่า เธอมีเงินมากเท่าไร หลังจากสองสัปดาห์ที่เธอได้รับค่าขนม  และเธอจะมีเงินเหลือเท่าไรหลังจากที่เธอซื้อของไป  ประเมินสองครั้งต่อสัปดาห์ได้อย่างถูกถ้วน 75 % ต่อหนึ่งภาคเรียน

นี่คือเป้าหมาย IEP ที่ครบมาตรฐานห้าอย่างของ SMART

ด้านการเขียน

การ ประสบผลสำเร็จในการเขียนหนังสือต้องการทักษะหลายด้าน  โครงสร้างจะช่วยให้ความคิดชัดเจน  การใช้คำและโครงสร้างประโยคจะช่วยทำให้การเขียนน่าสนใจ  การแสดงออกทางความคิดที่ดีจะช่วยให้ส่งข้อความที่มีความหมายที่ต้องการได้

ใน IEP ของเจน  เป้าหมายทางด้านการเขียนของเธอบอกว่า

เจน ต้องเขียนได้หนึ่งย่อหน้า  ด้วยประโยคหลักและประโยครองบอกรายละเอียดอย่างน้อยสี่ประโยค  ในหัวข้อที่ให้โดยใช้การตรวจสอบงานที่เขียนสองครั้งต่อเดือน

ดังนั้น ถ้าเจนเขียนย่อหน้านั้นได้  ถือว่าเจนบรรลุเป้าหมายหรือไม่

พูดได้ว่า  เจนได้เขียน  ผลที่ตั้งใจคือ เจนต้องเขียนหนึ่งย่อหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายการเขียนที่ดีกว่าสำหรับเจนคือ

เจน จะเขียนและบรรณาธิการย่อหน้าที่ประกอบด้วยห้าประโยคซึ่งกำหนดหัวข้อที่ให้ สองครั้งต่อเดือน  แต่ละย่อหน้าจะประกอบด้วยประโยคหลัก  ประโยครองที่เป็นรายละเอียดอย่างน้อยที่สุดสี่ประโยคและบทสรุป  เธอจะทำคะแนนได้อย่างน้อย 75% หรือสูงกว่าตามกฎเกณฑ์การเขียนจากงานเขียนแต่ละงานที่มอบให้  อย่างน้อยที่สุด 4 ชิ้นงานต่อหนึ่งภาคเรียน

เป้าหมายที่ทบทวนใหม่นี้เฉพาะเจาะจง (Specific)  สามารถวัดได้(Measurable)  ใช้คำที่แสดงการกระทำ(Action words)   เป็นจริง (Realistic) และจำกัดเวลา (Time-limited) เป้าหมายนั้นคือ SMART

เกี่ยวกับผู้เขียน

ด็อก เตอร์รูธ ไฮติน เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษที่ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่และเด็กที่มีความ ต้องการพิเศษในการประเมินนักเรียน  ให้คำปรึกษากับครอบครัวนักเรียนและโรงเรียนต่างๆ  และยังเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการทางกฎหมาย  เธอจบปริญญาเอกด้านการบริหารการศึกษาพิเศษ

แปลและเรียบเรียงจาก Writing IEP Goals by Ruth Heitin (2011) โดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ภาพประกอบบทความหน้าต่าง LD

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก