ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การเขียนเป้าหมายของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 2

โดย รูธ ไฮติน (2011)

ด้านการอ่าน

ในปี 2000 มีรายงานของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มวิจัยการอ่านแห่งชาติ (National Reading Panel) ของสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยงานวิจัยด้านการอ่านมากกว่า 10,000 ชิ้นงานวิจัยเอาไว้  ข้อมูลทั้งหมดนั้นช่วยให้เราเข้าใจด้านการอ่านดีขึ้น  รวมทั้งสิ่งที่นำไปใช้ได้ในการสอน  สิ่งที่ค้นพบในการวิจัยเรื่องนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนการ สอนอย่างสิ้นเชิง  ในปี 2001 รัฐสภาได้นำนโยบายให้นักเรียนทุกคนผ่านการเรียนการสอนให้ได้มาใช้  (No child left behind) ผลของการวิจัยนี้ถูกนำมาใช้ด้วย

การเรียนการสอนเรื่องการอ่านต้องการการสอนที่เป็นระบบ  เข้มข้น และชัดเจนด้วยลำดับองค์ประกอบที่สำคัญห้าประการในการสอนการอ่าน

  • การรับรู้ปัจจัยของเสียง  หมายถึง ความสามารถที่จะฟังและเรียงลำดับเสียงในการพูด
  • การออกเสียง หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรที่ทำการเขียนและเสียงที่พูดออกมา
  • ความคล่องแคล่ว หมายถึง ความสามารถที่จะอ่านข้อความได้อย่างถูกถ้วนและรวดเร็ว
  • คำศัพท์  หมายถึง  นักเรียนต้องรู้จักคำศัพท์และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความเข้าใจ หมายถึง  ความสามารถที่จะเข้าใจความหมายจากสิ่งที่ได้อ่าน

นักเรียนที่จะเรียนการอ่านต้องเรียนรู้ทักษะเฉพาะเป็นลำดับ  เด็กๆ ที่มีความยุ่งยากด้านการอ่านจะมีความบกพร่องในทักษะการรับรู้ด้านปัจจัย เสียง  เด็กที่อ่อนด้านทักษะการรับรู้ปัจจัยเสียงก็จะพบความลำบากในการเรียนรู้ ทักษะของการออกเสียง  เด็กประเภทนี้จะอ่านหนังสือไม่คล่อง  ถ้าเด็กไม่เชี่ยวชาญหรือคล่องแคล่วในการออกเสียง  เขาก็ไม่สามารถจะเก่งในการรู้จักคำศัพท์และขาดความเข้าใจในการอ่าน

คุณ ครูยังสาวท่านหนึ่งทำป้ายแสดงลำดับของทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นโปรแกรมพิเศษที่เธอใช้สอน เมื่อนักเรียนเรียนรู้ทักษะหนึ่งแล้ว  เธอก็จะแนะนำเขาให้ฝึกทักษะการอ่านให้ได้ไปตามลำดับป้ายที่แสดงนั้น  ซึ่งทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับเธอที่จะเขียนเป้าหมายการอ่านเป็นการเฉพาะ
 

(ติดตามตอนต่อไป)

เกี่ยวกับผู้เขียน
ด็อก เตอร์รูธ ไฮติน เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษที่ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่และเด็กที่มีความ ต้องการพิเศษในการประเมินนักเรียน  ให้คำปรึกษากับครอบครัวนักเรียนและโรงเรียนต่างๆ  และยังเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการทางกฎหมาย  เธอจบปริญญาเอกด้านการบริหารการศึกษาพิเศษ

แปลและเรียบเรียงจาก Writing IEP Goals by Ruth Heitin (2011) โดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ภาพประกอบบทความหน้าต่าง LD

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก