ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การเขียนเป้าหมายของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 1

โดย รูธ ไฮติน (2011)

เราต่างก็ตั้งเป้าหมายของตัวเราเอง ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่  เป้าหมายของเราอาจเป็นแค่ทำงานให้ทันเวลา หรืออาจซับซ้อนไปถึงเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่าย เรารู้ว่าเราต้องการจะทำอะไรแล้วเราก็จัดเตรียมที่จะทำมัน

เป้าหมาย ของ IEP หรือแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลก็ไม่ต่างจากเป้าหมายส่วนบุคคล  สำหรับ IEP แล้ว เราจะสร้างสรรค์โปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  เป้าหมายของ IEP จะระบุถึงสิ่งที่เราหวังว่าเด็กจะบรรลุได้ หรือผลการเรียนที่ตั้งใจจากการเรียนการสอน

ผลการเรียนที่กล่าวถึงจะ ต้องเป็นการกระทำ (Action) ที่เราคาดหวังที่จะเห็น  เป้าหมายจะต้องวัดได้ตามความเป็นจริง  เราจำต้องเห็นเป็นการกระทำหรือเห็นเป็นการนับได้หรือให้คะแนนได้  เมื่อเราระบุเป้าหมายอย่างชัดเจนเป็นการกระทำ  การวัดความก้าวหน้าจากเป้าหมายก็จะเป็นไปเองตามธรรมชาติ  เป้าหมายต้องมีมาตรฐานความเชี่ยวชาญในการกระทำของเด็กที่ยอมรับได้

พูด สั้นๆ ก็คือ เมื่อเราเขียนเป้าหมายในการเรียนการสอน  เราจำเป็นต้องรู้ว่า เด็กต้องเรียนรู้อะไรบ้าง และการกระทำอะไรของเด็กที่เราต้องการเห็น  เราจำต้องวัดความก้าวหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมาย  สุดท้าย   เราต้องตั้งระดับความเชี่ยวชาญในการกระทำของเด็กที่เราคาดหวัง

เรา ใช้แบบทดสอบมาตรฐานและการประเมินอย่างไม่เป็นทางการเพื่อวัดความก้าวหน้าของ เด็กว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่  เราสามารถตรวจนับหรือให้แบบทดสอบเฉพาะเพื่อดูการกระทำที่เราคาดหวัง  ใครก็ตามที่ดูการวัดประเมินควรจะสามารถเข้าใจได้  และทุกคนซึ่งกลับมาตรวจสอบการวัดควรจะสามารถได้ผลสรุปที่เหมือนกัน

การเรียนรู้ที่จะเขียนเป้าหมายของ IEP เฉพาะบุคคลเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นแรกในการพัฒนา IEP ของเด็ก  เป้าหมายของ IEP ควรจะ SMART และอยู่บนพื้นฐานการฝึกปฏิบัติทางการศึกษาที่ดี

เป้าหมาย IEP หรือแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลที่  SMART หมายถึง

  • Specific หรือเฉพาะเจาะจง
  • Measurable หรือวัดได้
  • Use Action words หรือใช้คำที่เป็นการกระทำ
  • Realistic หรือเป็นไปได้จริง
  • Time-limited หรือจำกัดเวลา

 

การวิจัยทางการศึกษาจะช่วยให้คุณสามารถระบุทักษะที่จำเป็นในวิชาการหลัก คือ การอ่าน  การเขียน และคณิตศาสตร์  เมื่อคุณรู้ลำดับความยากง่ายของทักษะของแต่ละวิชา  จะทำให้คุณรู้ว่าจะสร้างเสริมทักษะทีละขั้นตอนอย่างไร  คุณสามารถจะระบุจุดอ่อนในทักษะต่างๆ นั้น  ซึ่งเด็กไม่เชี่ยวชาญและต้องเรียนรู้

ลองคิดว่าเด็กเรียนคณิตศาสตร์อย่างไร  เด็กเรียนวิธีบวกและลบ  แล้วเขาจึงเรียนรู้วิธีคูณและหาร

ก่อน ที่คุณจะพัฒนาเป้าหมายของ IEP ที่สามารถวัดได้  ทักษะของเด็กต้องวัดได้อย่างเป็นจริง  ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับทักษะของเด็กเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการตั้งเป้า หมาย  ข้อมูลนี้ควรแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า หรือไม่ก้าวหน้า  เมื่อมีการวัดในช่วงเวลาหนึ่งเกิดขึ้น

เรามักใช้คำว่า  “เป้าหมาย”  และ  “วัตถุประสงค์” ในการหมายความถึงสิ่งเดียวกัน  แต่ใน IEP จะมีความแตกต่างกัน  เราเขียนเป้าหมายรายปี  แต่วัตถุประสงค์เป็นคำที่หมายถึงขั้นตอนระยะสั้นๆ ก่อนจะถึงเป้าหมาย

(ติดตามตอนต่อไป)

 

แปลและเรียบเรียงจาก Writing IEP Goals by Ruth Heitin (2011) โดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ภาพประกอบบทความหน้าต่าง LD

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก