ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การประเมินมีความหมายอย่างไรกับลูกของคุณ ตอนที่ 1 (01/03/2011)

โดย PACER Center (2007)

อะไรคือการประเมิน
การประเมินเป็นกระบวนการซึ่งช่วยให้คุณพ่อคุณแม่และที่โรงเรียนระบุได้ ว่า เด็กคนไหนมีความบกพร่องบ้าง  ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาเพื่อคนพิการระบุว่า  เด็กที่มีความบกพร่องคือเด็กที่เหมาะสำหรับการศึกษาพิเศษและบริการที่เกี่ยว ข้อง  เด็กไม่สามารถได้รับการศึกษาพิเศษได้ถ้าปราศจากการประเมิน   ความบกพร่องที่ถูกสงสัยในทุกๆ ด้านจะได้รับการประเมินอย่างสมบูรณ์  กระบวนการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งเกี่ยวกับการพัฒนาและปฏิบัติตนของ เด็ก  โดยมองที่ความแข็งแกร่งและความต้องการของเด็ก  อาจเป็นการสืบสวนเรื่องการรับรู้  วิชาการ  ความประพฤติ  ทางร่างกายและองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการพัฒนาอื่นๆ  การประเมินรวมทั้งข้อมูลที่ได้จากคุณพ่อคุณแม่ของเด็ก  ข้อมูลที่ถูกรวบรวมในการประเมินจะถูกใช้เพื่อ

 • ระบุว่าเด็กมีความบกพร่องหรือไม่
 • ระบุความต้องการทางการศึกษา

ทำไมจึงมีการประเมิน
การประเมินเพื่อจุดประสงค์หลายประการคือ
1. การคัดแยก (Identification)  จะคัดแยกเด็กๆ ซึ่งมีความล่าช้าหรือบกพร่องและต้องการการศึกษาพิเศษและบริการที่เกี่ยวข้อง
2. การเข้ากฎเกณฑ์ (Eligibility) จะตัดสินว่าเด็กคนนั้นเป็น “เด็กที่บกพร่อง” หรือไม่ ภายใต้คำนิยามของพระราชบัญญัติการศึกษาเพื่อคนพิการ “เด็กที่บกพร่อง” หมายถึงเด็กที่มีความต้องการการศึกษาพิเศษและบริการที่เกี่ยวข้อง
3. การวางแผนการจัดโปรแกรมการศึกษาส่วนบุคคล (Individualized Education Program หรือ IEP) เป็นการให้ข้อมูลซึ่งจะช่วยคุณพ่อคุณแม่และคุณครูที่โรงเรียนพัฒนา IEP ที่เหมาะสมสำหรับเด็กคนนั้นๆ
4. กลยุทธ์ในการสอน  จะช่วยกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้เด็กเรียนรู้
5. การวัดความก้าวหน้า  ช่วยวางเส้นระดับการแสดงผลการเรียนรู้ เพื่อวัดความก้าวหน้าทางการศึกษาของเด็ก  เมื่อการประเมินสมบูรณ์  คุณพ่อคุณแม่ต้องได้รับสำเนารายงานการประเมินและเอกสารซึ่งแสดงว่า เด็กคนนี้มีความเหมาะสมที่เข้ากฎเกณฑ์อย่างไร  แม้ว่าผลการประเมินแสดงว่าเด็กคนนั้นไม่ต้องการการศึกษาพิเศษและบริการที่ เกี่ยวข้อง  ข้อมูลก็จะยังถูกใช้เพื่อตัดสินว่า การชดเชยในห้องเรียนประเภทใดที่เด็กอาจจะต้องการในโปรแกรมการศึกษาปกติ

การวัดประเภทใดที่จะใช้ประเมินเด็ก
การทดสอบมากกว่าหนึ่งครั้งอาจจะต้องถูกใช้ตัดสินว่าเด็กมีความบกพร่อง หรือไม่  หรือเพื่อตัดสินความต้องการทางการศึกษา  การทดสอบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  การสังเกต  ข้อมูลจากคุณพ่อคุณแม่และการวัดอย่างอื่นๆ จะช่วยโรงเรียนและคุณพ่อคุณแม่ตัดสินถึงความต้องการการศึกษาพิเศษและบริการ ที่เกี่ยวข้อง

การทดสอบวัดความสามารถของเด็กหรือผลการเรียนรู้โดยการให้คะแนนการโต้ตอบ ของเด็กต่อชุดคำถามหรืองานที่มอบให้  มันเหมือนการถ่ายภาพอย่างรวดเร็วถึงผลการแสดงออกในวันที่จำเพาะ  ข้อมูลการทดสอบที่เป็นทางการเป็นประโยชน์ในการใช้คาดเดาว่าเด็กคนนั้นจะทำ ได้ดีดังถูกคาดหวังในโรงเรียนเพียงไร  ทั้งยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการเรียนรู้เฉพาะตัวอีกด้วย

โรงเรียนจะดำเนินการประเมินผลเฉพาะส่วนบุคคลซึ่งใช้ข้อมูลจากหลายๆ แหล่งรวมทั้งข้อมูลที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  การทดสอบเป็นเรื่องสำคัญ  และการประเมินยังรวมข้อมูลด้านอื่นๆ ด้วยเช่น

 • ข้อมูลทางการแพทย์
 • การเปรียบเทียบความก้าวหน้าของเด็กกับการพัฒนาของเด็กตามแบบฉบับทั่วไป
 • การสังเกตการทำหน้าที่ของเด็กในโรงเรียน ที่บ้านหรือในชุมชน
 • การสัมภาษณ์กับคุณพ่อคุณแม่และทีมงานของโรงเรียน

คุณพ่อคุณแม่มีข้อมูลมากมายเรื่องการเจริญเติบโตและความต้องการของลูกของ ตน  เมื่อรวบรวมเข้ากับการทดสอบและวัสดุการประเมินอื่นๆ  ข้อมูลนี้จะถูกใช้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็ก

มีการทดสอบประเภทใดบ้างที่ถูกใช้
มีการทดสอบแบบต่างๆ ที่โรงเรียนใช้เพื่อวัดความก้าวหน้า  ต่อไปนี้เป็นคำศัพท์ที่สำคัญสองสามคำซึ่งคุณพ่อคุณแม่อาจจะจำเป็นต้องรู้

การทดสอบเป็นกลุ่ม (Group tests)
การทดสอบการประสบผลสำเร็จในกลุ่มอาจจะไม่ใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสมสำหรับ การศึกษาพิเศษ  การทดสอบนี้จะให้ข้อมูลว่า เด็กคนนั้นมีผลการแสดงออกอย่างไรเมื่อเทียบกับเด็กคนอื่นๆที่อายุและระดับ ชั้นเรียนเดียวกัน  แต่จะไม่ระบุถึงจุดแข็งและความต้องการของนักเรียนแต่ละคน

การทดสอบส่วนบุคคล (Individual tests)
การทดสอบส่วนบุคคลกับเด็กแต่ละคนจะมีประโยชน์ในการตัดสินจุดแข็งและความต้องการในการเรียนรู้เป็นการเฉพาะแต่ละคน

การประเมินผลที่ใช้หลักสูตรเป็นฐาน (Curriculum-based assessments หรือ CBAs) หรือการวัดที่ใช้หลักสูตรเป็นฐาน (Curriculum-based measurements หรือ CBMs)
การทดสอบเหล่านี้ถูกพัฒนาโดยทีมของโรงเรียนเพื่อจะเพื่อตรวจสอบความก้าว หน้าที่เด็กคนนั้นทำในการเรียนรู้วัสดุเฉพาะซึ่งคุณครูได้แสดงให้เห็นในชั้น เรียน  การทดสอบเหล่านี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณครูและคุณ พ่อคุณแม่ในการตัดสินว่า  มีการเรียนรู้เกิดขึ้นหรือไม่  อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ใช้การประเมินนี้ตามลำพังเพื่อตัดสินว่า เด็กคนนั้นเข้าเกณฑ์สำหรับการศึกษาพิเศษหรือไม่

การทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests)
การทดสอบมาตรฐานถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับใช้กับกลุ่มนักเรียนกลุ่ม ใหญ่  การทดสอบทำตามมาตรฐานเฉพาะ  การทดสอบเหล่านี้ประเมินว่า เด็กคนนั้นๆ ได้เรียนรู้อะไรหรือประสบผลอย่างไร หรือใช้คาดเดาว่า เด็กคนนั้นๆ อาจจะมีความสามารถทำอะไรได้ในอนาคต

การทดสอบที่อ้างอิงมาตรฐานฉลี่ย (Norm-referenced tests)
การทดสอบที่อ้างอิงมาตรฐานเฉลี่ยเป็นการทดสอบมาตรฐานซึ่งเปรียบเทียบผล การแสดงออกของเด็กคนนั้นกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน  มันจะแสดงว่า เด็กคนนั้นจะยืนอยู่ตรงไหนเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นๆ ที่ระดับอายุและชั้นเรียนเดียวกัน

การทดสอบที่อ้างอิงมาตรฐานที่วินิจฉัย (Criterion-referenced tests)
การทดสอบเหล่านี้วัดว่า  เด็กคนนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างหรือมีทักษะพิเศษที่เด็กคนนี้เชี่ยวชาญ  การทดสอบที่อ้างอิงมาตรฐานที่วินิจฉัยจะไม่ประเมินที่ยืนของเด็กในกลุ่ม  แต่มองที่การวัดการแสดงออกของเด็กกับระดับมาตรฐานที่วินิจฉัย  การทดสอบนี้จะเปรียบเทียบการแสดงออกปัจจุบันกับการแสดงออกในอดีตเป็นวิธีใน การวัดความก้าวหน้า

ใช้มาตรฐานอะไรในการเลือกการทดสอบ
โรงเรียนมองที่หลายๆ องค์ประกอบเมื่อจะเลือกการทดสอบมาใช้ในการประเมิน  ดังตัวอย่างสองสามองค์ประกอบนี้:

 • การทดสอบต้องเชื่อถือได้  การทดสอบหนึ่งจะเชื่อถือได้ถ้ามันให้ผลที่คล้ายกันเมื่อดำเนินการในเวลาที่ แตกต่างหรือผู้ประเมินที่แตกต่าง  คุณพ่อคุณแม่อาจร้องขอความเชื่อถือได้ของการทดสอบที่ให้เด็ก ถ้าข้อมูลนี้ไม่ได้มีการอภิปรายไปพร้อมกับผลการทดสอบ
 • การทดสอบต้องถูกต้อง  การทดสอบต้องถูกต้องถ้ามันวัดสิ่งที่มันถูกออกแบบให้วัด
 • การทดสอบต้องสะท้อนสมรรถภาพและความสำเร็จของเด็กอย่างถี่ถ้วน  การทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) ต้องถูกต้องสำหรับจุดประสงค์การทดสอบเป็นการ เฉพาะ   การทดสอบยังต้องทำโดยบุคคลที่มีความรู้และถูกฝึกมา
 • การทดสอบและวัสดุการประเมินอื่นๆ ต้องไม่แบ่งแยกพื้นฐานเรื่องเชื้อชาติและวัฒนธรรม  การทดสอบต้องดำเนินในภาษาประจำถิ่นของเด็กหรือรูปแบบการสื่อสารแบบอื่นๆ ยกเว้นแต่ว่า เป็นที่เห็นชัดว่า ทำอย่างนั้นไม่ได้

องค์ประกอบอื่นๆ เช่น ความตั้งอกตั้งใจของเด็ก  แรงจูงใจ  ความกังวล  และความเข้าใจในทิศทางของการทดสอบสามารถจะมีผลต่อคะแนน

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

แปลและเรียบเรียงจาก Evaluation: What Does it Mean for Your Child โดย PACER Center
โดย พรรษชล ศรีอิสราพร

ภาพประกอบบทความหน้าต่าง LD

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก