ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวง พม. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เตรียมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางดำเนินงานอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

วันที่ลงข่าว: 13/05/19

         นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเป็นประธานการแถลงข่าวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26 การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 ว่า ปีนี้ เป็นปีที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะครบรอบวาระการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนอีกครั้งในรอบ 10 ปี ที่มีแนวคิดหลักสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ในครั้งนี้ คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน สำหรับการประชุมประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ในปี 2562 มติคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวง พม.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการประชุมทั้งในระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1. การประชุมในรอบเดือนพฤษภาคม ระหว่างวันที่ 13 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส จำนวน 3 รายการ ได้แก่ การประชุมคณะทำงาน เรื่องวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน ครั้งที่ 2 การประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 14 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมระดับรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ ได้แก่ การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 

        สำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมดังกล่าว เบื้องต้นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อเตรียมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี 2562 โดยมีปลัดกระทรวง พม. เป็นประธาน

        อย่างไรก็ตาม การจัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการดำเนินการตามบทบาททางนิตินัยที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียนที่ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติตามแล้ว ยังเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งในการแสดงบทบาทนำทางพฤตินัยในเวทีอาเซียนของประเทศไทย ที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงานด้านต่างๆ ของอาเซียน อย่างเป็นรูปธรรม

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก