ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพเลี้ยงปลาในท่อสำหรับคนพิการและผู้ดูแล หวังเป็นส่วนช่วยพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลในจังหวัดสตูล

วันที่ลงข่าว: 13/05/19

          ที่ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสนับสนุนให้ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพเลี้ยงปลาในท่อสำหรับคนพิการและผู้ดูแล โดยมีนางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล และผู้พิการเข้าร่วม

          โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสนับสนุนให้ชมรมผู้พิการในแต่ละจังหวัดจัดโครงการเพื่อพัฒนาผู้พิการและผู้ดูแล สามารถทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาไปสู่การต่อยอดให้ผู้พิการและผู้ดูแลมีอาชีพจากการเลี้ยงปลาในท่อ โดยมีนายประชิด ตรีพลอักษร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ร่วมให้ความรู้ เรื่องพันธุ์ปลา , อาหารปลา และวิธีการเลี้ยงดู ซึ่งได้นำปลาดุกในบ่อซีเมนต์ จำนวน 8 บ่อ ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่พิการและผู้ดูแลต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก