ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ผนึกกำลัง 14 ภาคีเครือข่าย ลงนามความร่วมมือเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลาด้านกายอุปกรณ์ และสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน

วันที่ลงข่าว: 05/04/19

          กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ผนึกกำลัง 14 ภาคีเครือข่าย ลงนามความร่วมมือเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลาด้านกายอุปกรณ์ และสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน

          วันที่ 5 เม.ย. 62 ที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดโครงการ “สงขลาเปิดประตูสู่เมืองที่เป็นมิตรกับคนพิการและคนทั้งมวล” (Smile City For All Songkhla) กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในนามประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และผู้พิการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

          นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า นับเป็นมิติใหม่แห่งการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ และผู้สูงอายุในจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม ที่ทางจังหวัดสงขลา โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการส่งเสริมความเสมอภาค และสร้างความเป็นธรรมให้คนพิการในครั้งนี้ ให้สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสิทธิได้จริง เป็นการแก้ไขปัญหากายอุปกรณ์คนพิการในระดับจังหวัดที่ชัดเจน และในส่วนของการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนโดยให้คนพิการได้ปฏิบัติงานในศูนย์ตามการจ้างงานคนพิการมาตรา 33 เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาส เกียรติ และกำลังใจแก่คนพิการในการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และเท่าเทียมในสังคม รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

          ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในนามประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 โดยความร่วมมือในการสมทบงบประมาณร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือสนับสนุน และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในจังหวัดสงขลา รวมทั้งเครื่องช่วยกายอุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์จากหน่วยงานบริการ หรือองค์กรอื่น ๆ และในปี 2561 ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนให้แก่สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา โดยบูรณาการความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ในการแก้ปัญหากายอุปกรณ์คนพิการระดับจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม จำนวน 14 ภาคีเครือข่าย นับเป็นมิติการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ และผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืนต่อไป

          สำหรับโครงการ “สงขลาเปิดประตูสู่เมืองที่เป็นมิตรกับคนพิการและคนทั้งมวล” (Smile City For All Songkhla) ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนกายอุปกรณ์พระราชทานจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 รายการ 364 ชิ้น มูลค่ากว่า 7,400,000 บาท เพื่อมอบแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งสิ้น 141 แห่ง รวมถึงโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสงขลา และเป็นการสร้างกระแสในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรกับคนพิการ และทุกคน  

          ทั้งนี้หลังพิธีเปิดโครงการฯ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 15 ภาคีเครือข่าย อาทิ กรมสุขภาพจิต โดย นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต , กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในนามประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา , องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม , ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา , ธนาคารออมสินภาค 18 , บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด , วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา , สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา ฯลฯ ซึ่งมี Mr.Joseph David Tell ผู้จัดการโครงการวีลแชร์โปรเจคที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีการเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนและชมสาธิตการซ่อมรถบิวแชร์และการผลิตเบาะรองนั่งจากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนกิจกรรมผ้าสร้างสุขและกิจกรรม “QR สาธุ ออมบุญ ให้อุ่นใจ”

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก