ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขอนแก่นเตรียมเสนอปัญหาฝุ่นพิษในเป็นวาระอาเซียนต้องแก้ปัญหาร่วมกัน

วันที่ลงข่าว: 27/03/19

          วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 นาที ที่ห้องประชุม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 จังหวัดขอนแก่น ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะทำงานแก้ไขและตอบโต้ปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละออง pm. 2.5 ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา จังหวัดขอนแก่นประสบปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 มาอย่างต่อเนื่อง ทางจังหวัดขอนแก่น ได้วางมาตรการเร่งด่วนเนื่องจากปัญหาฝุ่นพิษที่จังหวัดขอนแก่น ดังนี้

 

            1.หยุด การเผาในที่โล่งโดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อย เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลหีบอ้อย จึงได้วางมาตรการ เพื่อขอความร่วมมือทั้งเกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้ประกอบการ โรงงานน้ำตาล เสนอมาตรการ เพิ่มค่าปรับสำหรับโรงงานที่รับซื้อ เกษตรกรที่เผาไร่อ้อย

 

            2.ส่งเสริมให้ประชาชนตลอดจนหน่วยงานราชการเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลูก ต้นจามจุรีหรือต้นฉำฉาเพื่อดูดซับมลพิษ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ของเมือง

 

            3.สร้างอาคารฟอกอากาศ ซึ่งคงต้องบรรจุในแผน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

 

            นอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาร่วมกันเห็นว่า จุด Hot spot ในจังหวัดขอนแก่นแม้จะลดลงแต่ค่า. AQI กลับสูงขึ้น เนื่องจาก จังหวัดขอนแก่น อยู่ในภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มอาเซียน ที่ มีการเผาในที่โล่ง และ ฝุ่นละออง พัดเข้ามาในตัวเมืองขอนแก่น ดังนั้นที่ประชุม จึง มีมติร่วมกัน เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นเสนอการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ เข้าสู่วาระการประชุมอาเซียน เนื่องจากปี 2562 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียน เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน

 

            ดร. ชัชวาล อัยยาธิติ อาจารย์สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงทรรศนะเห็นด้วย กับการเสนอ ให้การแก้ปัญหาฝุ่นพิษ เป็นวาระการประชุมอาเซียน ปัญหาฝุ่นพิษ เป็นปัญหา ที่ ทุกฝ่าย ต้องช่วยกัน ลดมลพิษ โดยเฉพาะ ที่จังหวัดขอนแก่นมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เข้ามามีส่วน ให้ ค่า AQI ยังคงทรงตัว การป้องกันดูแลตัวเองเบื้องต้นท่านสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศได้จาก www.windy.com และ ป้องกันตัวเอง และเด็กเล็กด้วยการ สวมหน้ากากอนามัย และ หยุดออกกำลังกายในวันที่ค่าฝุ่นพิษสูง เป็นต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก