ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กกต. เชิญผู้แทนองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศ สถานเอกอัครราชฑูตประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน และประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ส.ส.

วันที่ลงข่าว: 25/03/19

          นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ของผู้แทนองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีวัตถุประสงค์จัดงานขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในกระบวนการจัดการเลือกตั้งของไทย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ โดยในงานมีผู้แทนที่เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 11 ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชฑูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย /ราชอาณาจักรภูฎาน / ราชอาณาจักรกัมพูชา / มาเลเซีย / สาธารณรัฐมัลดีฟส์ / สหภาพเมียนมา / อินโดนีเซีย / ฟิลิปปินส์ / เกาหลี / สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต / เวียดนาม / และ International IDEA หรือองค์การระหว่างประเทศ รวม 42 คน 

          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์กลุ่มนี้จะลงพื้นที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคมนี้ ส่วนอีกกลุ่ม คือกลุ่มที่มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขออนุญาตเข้าร่วมสังเกตุการณ์การเลือกตั้งด้วยตนเอง ได้แก่ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชฑูตต่างประเทศประจำประเทศไทย 7 ประเทศ ประกอบด้วย เครือรัฐออสเตรเลีย /แคนาดา /ราชอาณาจักรเดนมาร์ก / ฝรั่งเศส / เนเธอร์แลนด์ / สหราชอาณาจักร / สหรัฐอเมริกา รวมถึงยังมี 2 องค์กรระหว่างประเทศประเทศ และเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี รวมทั้งหมด 145 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก