ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วย ยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2

วันที่ลงข่าว: 13/03/19

            จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วย ยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 การประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วย ยาเสพติดอันตรายเริ่มขึ้นแล้ว ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาร่างข้อมติว่าด้วย การพัฒนาทางเลือกเพื่อมุ่งสู่เขตปลอดยาเสพติด ที่โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือ AIPA เป็นประธานเปิดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2562 โดยมีคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิก AIPA ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 

            การประชุมในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาร่างข้อมติว่าด้วย การพัฒนาทางเลือกเพื่อมุ่งสู่เขตปลอดยาเสพติดอาเซียน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดผิดกฎหมายอันเป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคม ทั้งในระดับ ภูมิภาคอาเซียน และทั่วโลก ดังนั้น การพัฒนาทางเลือก จึงเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการสร้างเขตปลอดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกกฎหมาย และมีความยั่งยืนด้วยวิธีการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกพืชเสพติดหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจที่ได้ราคาดี และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะผู้แทน จากประเทศสมาชิก AIPA จะเดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนาทางเลือกของประเทศไทย ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเทศสมาชิกจะได้เห็นตัวอย่างของการใช้แนวทางการพัฒนาทางเลือกในการลดการปลูกพืชเสพติดที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมของประเทศไทย สามารถนำไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก