ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมุทรสาครจัดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

วันที่ลงข่าว: 13/03/19

            วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ 

            นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าว่า เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับหน้าที่การเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ ต่อจากนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ และได้ประกาศแนวคิดหลัก สําหรับการเป็นประธานของไทย คือ “ Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งแต่ละคำมีความหมายที่โยงถึงยุทธศาสตร์ของไทยในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน และบ่งบอกถึงทิศทางการขับเคลื่อนอาเซียนที่สำคัญ คือ ความยั่งยืน ความเชื่อมโยง และการมองไปสู่อนาคตซึ่งหมายถึงการที่อาเซียนจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของผลมิติ อันจะนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีของประชาชนอาเซียน ภายใต้แนวคิดหลักข้างต้นมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการที่ไทยจะเน้นย้ำและผลักดันเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ได้แก่ การก้าวไกล หมายถึง การมองและก้าวไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างมีพลวัต ใช้ประโยชน์จากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการสร้างระบบภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีก้าวกระโดด และความท้าทายต่างๆ ในอนาคต เพื่อเป้าหมายยุทธศาสตร์สำคัญ คือ การมีดิจิทัลอาเซียน, การร่วมมือ ร่วมใจ คือ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนภายในอาเซียนและกับประชาคมโลก รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจา โดยมีเป้าหมายยุทธศาสตร์สำคัญ คือ การสร้างอาเซียนที่ไร้รอยต่อ, และความยั่งยืน หมายถึง การกร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืนและความยั่งยืนด้านความมั่นคงของมนุษย์ หรือ Sustainability of Things (SoT) 

            สำหรับ นิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ของจังหวัดสมุทรสาครมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ เช่น10ประเทศสมาชิกอาเซียน การแต่งกายชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ สัญลักษณ์ (Logo) อันทรงคุณค่าเป็นรูป “พวงมาลัย” ที่สื่อความหมายถึงความร่วมมือกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน อุบะมาลัย เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จุดกำเนิดอาเซียนบนความร่วมมือกว่า 50 ปี, 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน, อาเซียนคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย สินค้านำเข้าและส่งออกของอาเซียน, คนไทยได้อะไรจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน, เป็นต้น 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก