ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมอาเซียน เปิดตัวนิทรรศการร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน ที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ลงข่าว: 07/03/19

        วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ลาน Ground Floor โซนพลาซ่าใหม่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย อำเภอเมือง นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สร้างความเข้าใจในแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในมิติต่างๆ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน คณาจารย์ นักเรียน ตลอดทั้งประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

        พร้อมกันนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้มอบอุปกรณ์กีฬา ชั้นวางหนังสือและหนังสือ ให้แก่ครู และนักเรียน โรงเรียนแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) หนึ่งในโรงเรียนของจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งห้องสมุดอาเซียน ภายใต้โครงการ "1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียนเพื่อประชาชน" ของกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ.2557 เป็นโรงเรียนลำดับที่ 4 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียนจากกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์อาเซียนศึกษาระดับภาคเหนือ เมื่อปี พ.ศ.2558 โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ประชาชน โดยขณะนี้ได้จัดตั้งห้องสมุดอาเซียนขึ้นแล้วใน 44 โรงเรียน ใน 44 จังหวัด และมีแผนที่จะดำเนินการต่อไปจนครบทุกจังหวัดในประเทศไทย 

        สำหรับการจัดประชุมอาเซียนตลอดปีนี้ของประเทศไทย เป็นการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Meeting โดยลดการใช้กระดาษ พลาสติก รวมทั้งมีการนำอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับจัดประชุมกลับมาใช้ใหม่ โดยภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมหลายแห่ง ร่วมขับเคลื่อนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้ ซึ่งการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 คนไทยจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในมิติการเมืองและความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลาย มีคุณภาพมากขึ้นในราคาที่เป็นธรรม เกษตรกรส่งออกสินค้าเกษตรในอัตราภาษีที่ต่ำและวัตถุดิบปัจจัยการผบิตในราคาที่ถูกลง ผู้ส่งออกส่งสินค้าได้มากขึ้นที่ประชากรมีกำลังซื้อมากขึ้น นักลงทุนจัดตั้งธุรกิจให้บริการในอาเซียนได้ง่ายขึ้น ผู้ผลิต และผู้นำเข้านำเข้าสินค้าและวัตถุดิบได้หลากหลายในราคาที่ถูกลง สามารถย้ายฐานการผลิตได้ในประเทศกลุ่มอาเซียน และมีระบบการขนส่งแบะโลจิสติกส์ที่สะดวกและค่าใช้จ่ายลดลง ในการนี้ การเป็นเจ้าภาพที่ดีประชาชนชาวไทยทุกคนจึงควรร่วมมือกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและชาวต่างชาติด้วยไมตรีและรอยยิ้ม รวมทั้งแสดงความเอื้ออาทรให้ความช่วยเหลือผู้เข้าร่วมประชุมและชาวต่างประเทศด้วนอัธยาศัยอันงดงาม ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายมีนโยบายให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย ตลอดทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนให้ "คนไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน 1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62 ได้อย่างอัจฉริยะและสง่างาม

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก