ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการบทบาทของจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย

วันที่ลงข่าว: 07/03/19

จังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการบทบาทของจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย มุ่งเน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน

            ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 เพื่อให้พี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงเดือนธันวาคม 2562 ภายใต้หัวข้อ บทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562, บทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน และบาทบาท การต่างประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ ต่อประชาคมอาเซียน ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 นี้ เป็นวาระที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากประเทศสิงค์โปร์ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศแนวคิดหลักสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย คือ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

           ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนา และการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างการรับรู้ในทุกมิติ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามกับประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไปในอนาคต เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ในเดือนธันวาคม 2562 ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก