ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่จัดประชุมระดับอาเซียนของจังหวัดภูเก็ต

วันที่ลงข่าว: 07/03/19

            วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต นาย สุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม คณะทำงานเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่จัดประชุมระดับอาเซียนของจังหวัดภูเก็ตโดยมีหน่วยงานต่างๆ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

            นาย สุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 545/6562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่จัดประชุมระดับอาเซียนของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับมอบหน้าที่การเป็นประธานอาเซียน(ASEAN Chairmanship) อย่างเป็นทางการต่อจาก ประเทศ สิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 1 ปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีการประชุมของคณะและระดับต่างๆในพื้นที่จังหวัดต่างๆในประเทศไทยจำนวนมากกว่า 180 ครั้ง อีกทั้งจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งจังหวัดที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสถานที่สำหรับการจัดการประชุมอาเซียนของคณะและระดับต่างๆเนื่องจากมีความพร้อมในด้านสถานที่จัดการประชุมรวมทั้งเป็นพื้นที่เป้าหมายสำหรับการท่องเที่ยวของผู้มาเยือนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย

            สำหรับการประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการเตรียมการความพร้อมในการจัดการประชุมอาเซียนที่จะมีการมาประชุมในจังหวัดภูเก็ต โดยให้ทุกหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านที่รับผิดชอบ เพื่อให้การประชุมมีความพร้อมสูงสุดและเพื่อให้การประชุมอาเซียนของคณะต่างๆในจังหวัดภูเก็ตดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดรวมทั้งนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีงาม ของประเทศไทยและของจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมอาเซียนเกิดความประทับใจสูงสุด 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก