ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม. เตรียม จัดประชุม ASEAN+3 ชูกิจการเพื่อสังคม สร้างสังคมคุณภาพแก่ประชาคมอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 01/03/19

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียม จัดประชุม ASEAN+3 ชูกิจการเพื่อสังคม สร้างสังคมคุณภาพแก่ประชาคมอาเซียน

          นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวถึง การจัดประชุม ASEAN+3   ว่าด้วยเรื่องกิจการเพื่อสังคมการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม สู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ว่า ในปีนี้ ประเทศไทยเข้าสู่วาระ การเป็นประธานอาเซียน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งทำหน้าที่ในฐานะ สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ได้เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางด้านสังคมของไทยและประเทศ ASEAN+3  โดยใช้กิจการเพื่อสังคมเป็นกลไกในการขับเคลื่อน จึงร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก

          จัดประชุม ASEAN+3 Conference on Social Enterprises เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม ขับเคลื่อนงานและเครือข่ายในการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ ทำให้เกิดการรับรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีประเทศเข้าร่วม ทั้งสิ้น 13 ประเทศ ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม นี้ ณ โรงแรม สวิสโฮเทล กรุงเทพ รัชดา ภาพรวมของการประชุมมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการของการแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อมูลจากผู้แทนองค์กรภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นการพัฒนาในบริบทต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงในประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคม บนพื้นฐานของบริบทประเทศและภูมิภาคที่แตกต่างกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก