ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจบทบาทไทยในการเป็นประธานอาเซียน ปี 2562

วันที่ลงข่าว: 01/03/19

            วันที่ 28 ก.พ. 62  ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “บทบาทไทยในการเป็นประธานอาเซียน ปี 2562” ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจรวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมในพิธีพร้อมเพรียงกัน 

            ทั้งนี้การจัดนิทรรศการดังกล่าว กำหนดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2562 และบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน เพื่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยให้กับบุคลากรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเพื่อการเสริมสร้างความรู้ในบทบาทภารกิจด้านต่างประเทศและอาเซียนในบริบทของกระทรวงมหาดไทยต่อไป 

            โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่า ปัจจุบันบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ อาทิ ยาเสพติด การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ รวมทั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการรวมตัวกันเพื่อให้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นชุมชนที่แข็งแกร่ง เพื่ออำนาจในการต่อรองและขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง ซึ่งในแต่ละปีสมาชิกอาเซียนจะผลัดกันทำหน้าที่เจ้าภาพจัดการประชุมโดยในปี 2562 เป็นวาระที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ เบื้องต้นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศแนวคิดหลักสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยคือ Advancing Partnership for Sustainability หรือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก