ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1th ASEAN Coffee Industry Development Conference) ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ลงข่าว: 14/02/19

                กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1th ASEAN Coffee Industry Development Conference) ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพของกาแฟไทยสู่มาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

 

                วันที่ 14 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ อ่อนสะอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1th ASEAN Coffee Industry Development Conference) โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์กาแฟปี 2560 - 2564” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายของการ “เป็นผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพในภูมิภาคอาเซียนก้าวไกลสู่ตลาดโลกภายใต้ภาพลักษณ์กาแฟไทย” ภายในปี 2564 โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาโอกาสในธุรกิจกาแฟภายใต้บริบทของอาเซียนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟของไทยในทุกภาคส่วน โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกาแฟ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และเกษตรกร เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟอย่างรอบด้าน โดยครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อการเพิ่มมูลค่าและผลผลิตกาแฟของประเทศไทยอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์ของกาแฟไทยสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจกาแฟของประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำบนเวทีวิชาการระดับอาเซียนอีกด้วย โดยมีแนวคิดของการจัดประชุม “Coffee Industry Sustainability in ASEAN ความยั่งยืนทางธุรกิจของอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

               สำหรับการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งนี้นอกจากจะเป็นการพัฒนาความร่วมมือทั้งเชิงนโยบายและวิชาการระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ในอาเซียนแล้วยังเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาโอกาสในธุรกิจกาแฟให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟในทุกภาคส่วนของไทย ภายใต้บริบทของอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น ภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตกาแฟ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางด้านกาแฟของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นที่รับทราบกันอย่างกว้างขวาง อันจะส่งผลถึงความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกฝ่ายต่อไป 

               ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีทั้งการประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อต่างๆ อาทิ สภาพแวดล้อมการปลูกการผลิตกาแฟในอาเซียน เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพกาแฟ การแปรรูผลิตภัณฑ์ ความต้องการของผู้บริโภคตลอดจนการค้าการตลาดกาแฟในอาเซียนและของโลกสู่ความยั่งยืนในการเชื่อมโยงธุรกิจกาแฟต่อไปในอนาคต โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านกาแฟที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค เชิญผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่น่าสนใจของวงการกาแฟมาร่วมบรรยายพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมประชุมและการประชุมได้เชิญผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งการแสดงนิทรรศการวิชาการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และสมาคมต่างๆ เป็นต้น โดยจะแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ในพระราชดำริที่เกี่ยวกับกาแฟ รวมไปถึงผลงานวิจัยของกาแฟ สนับสนุนเกษตรกรในการพัฒนาเอกลักษณ์กาแฟไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจด้านกาแฟในอาเซียนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย เพื่อหาเมล็ดกาแฟไทยที่มีคุณภาพดีตั้งแต่ต้นทางในการปลูกกาแฟ รวมถึงรสชาติของกาแฟจนได้เป็นเมล็ดกาแฟไทยเกรดพิเศษ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกกาแฟให้ได้ผลผลิตกาแฟอย่างมีคุณภาพ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก