ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศรีสะเกษพัฒนาความสัมพันธ์ระดับอาเซียนกับจังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ลงข่าว: 11/02/19

            วันที่ 10 ก.พ.2561 ทีจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำชายแดนไทย - กัมพูชา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ต้อนรับคณะครู อาจารย์ หัวหน้างาน จากจังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 60 คน เพื่อเข้าพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ สาขาการประกอบอาหารนานาชาติ สาขาการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร และสาขางานอะลูมิเนียม โดยใช้กลไกกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดฝึกอาชีพ

            นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 3 สาขาๆ ละ 20 คน ซึ่งปัจจุบันความสัมพันธ์ประเทศไทย - ราชอาณาจักรกัมพูชา มีพัฒนาการที่ก้าวหน้า และดำเนินไปบนพื้นฐานของความเข้าอกเข้าใจกัน โดยใช้กลไกความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาล และระดับท้องถิ่น ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ มีความแน่นแฟ้นอย่างยิ่ง โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันพัฒนาความสัมพันธ์แบบทวิภาคี บนพื้นฐานความเป็นมิตรภาพของประชาชนทั้งสองประเทศ อีกทั้ง จังหวัดศรีสะเกษ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนจังหวัดพระวิหาร จังหวัดเสียมราฐ และ จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชาในการพัฒนาด้านต่างๆ ประกอบด้วย การพัฒนาและส่งเสริมด้านการค้าชายแดน การพัฒนาและส่งเสริมด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ รองรับประชาคมอาเซียน (จังหวัดพระวิหาร จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา) ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นโครงการที่สอดรับนโยบายและยุทธศาตร์เร่งด่วนของรัฐบาล การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและอาเซียน (Country Strategy) เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา ลดปัญหาการค้ามนุษย์ ส่งเสริมการค้าชายแดน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก