ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดลำพูน จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูนประจำปี 2561 “คนพิการหัวใจนักสู้ มุ่งสู่อาชีพ ใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้ง สส. ปี 2562”

วันที่ลงข่าว: 08/02/19

            จังหวัดลำพูน จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูนประจำปี 2561 “คนพิการหัวใจนักสู้ มุ่งสู่อาชีพ ใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้ง สส. ปี 2562” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำพูน จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ภายใต้ประเด็น “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียม” 

            วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำพูน จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูนประจำปี 2561 ในหัวข้อ “คนพิการหัวใจนักสู้ มุ่งสู่อาชีพ ใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้ง สส. ปี 2562” โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ภาคีเครือค่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาม นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานในสังคมที่สนับสนุนงานด้านคนพิการและยกย่องคนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคม ส่งเสริมโอกาสคนพิการให้ได้แสดงด้านศักยภาพและความสามารถ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการและสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดเชียงใหม่ “CM Blind” เพื่อเสริมสร้างความกล้าแสดงออก การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคนพิการต้นแบบ สถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการทำงานเชิงสังคม หน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น การมอบเกียรติบัตรแก่สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ การมอบกายอุปกรณ์ รถสามล้อโยก การบรรยายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อปลูกจิตสำนึกความเป็นพลเมือง การใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองและสนับสนุนการเลือกตั้ง ทังนี้ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันคนพิการสากล" เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติมีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และได้ให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ และยอมรับให้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ และประเทศไทยในฐานะองค์การสมาชิก โดยคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้มีการขานรับวันคนพิการสากลและกีฬาเฟสปิกเกมส์ โดยจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคนพิการในด้านต่างๆ ทั่วประเทศ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก