ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายก อบจ.สงขลา เปิดโครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสุขภาพ อสม.ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ลงข่าว: 08/02/19

          วันที่ 7 ก.พ. 62 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสุขภาพ อสม. ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 3 สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี อสม. ทั่วไปที่ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา จาก 16 อำเภอ เข้ารับการอบรมเป็น อสม.ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง รุ่นที่ 1 จำนวน 125 คน เข้ารับการอบรม 

          ทั้งนี้ เพื่อให้ อสม. ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในด้านให้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งจะยกระดับให้เป็น อสม.ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสิทธิภาพและมีเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก