ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรงครอบครัวฐานะยากจน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ลงข่าว: 08/02/19

        มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรงครอบครัวฐานะยากจน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป รวมจำนวน 175 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 875,000 บาท

        นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรงครอบครัวยากจนในมูลนิธิคุณพุ่ม พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน รวมจำนวน 175 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 875,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ครอบครัวมีฐานะยากจนให้ได้การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป โดยมีนางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ เบิกตัวผู้รับประทานทุน และผู้ปกครองเข้ารับทุนการศึกษาฯ ต่อเบื้องหน้าพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

        ขณะที่ นางสาวกมลวรรณ ศึกษาชีพ ผู้แทนผู้ปกครองที่ได้รับประธานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม กล่าวรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความสำคัญและความต้องการพิเศษทางการศึกษาต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การที่ผู้ได้รับประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลได้ระดับหนึ่ง และสัญญาว่าจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไป

        สำหรับมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงก่อตั้งโครงการ “ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเพื่อช่วยเหลือให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ และได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยจัดสรรให้ทุนการศึกษาแก่เด็กพิการทุกประเภทที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก