ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาชิกอาเซียนเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ภัยพิบัติที่ จ.อุตรดิตถ์

วันที่ลงข่าว: 05/02/19

        สมาชิกอาเซียนเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ภัยพิบัติ สมาชิกอาเซียน 9 ประเทศศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ภัยพิบัติจังหวัดอุตรดิตถ์ กรณีศึกษาเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากพัดถล่มที่ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อครั้งปี 2554 

        วันที่ 1 ก.พ 62 ที่โรงแรมสีหราช นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสศาลาม, ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มาเลเชีย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยได้ศึกษาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ภัยพิบัติ ชุมชนและพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินโคลนถล่ม โดยได้ศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศเข้าสู่การประเมินความเสี่ยงด้านอุทกภัยและดินโคลนถล่ม เพื่อเป็นการเรียนรู้สู่การเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ทุกประเทศโดยใช้กรณีศึกษาภัยพิบัติดินโคลนถล่มจากประเทศไทยเป็นกรณีศึกษาและถอดบทเรียน ทั้งนี้ เป็นการค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ในโอกาสนี้ในส่วนของประเทศไทยใช้พื้นที่ศึกษาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นกรณีเปรียบเทียบเนื่องจากมีสภาพทางภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกัน โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากประเทศญี่ปุ่น ผ่านสถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก และกรมทรัพยากรธรณี ศูนย์ความเตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเซียในระหว่างการดำเนินการศึกษาในประเทศไทย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก